PRAWO SPÓŁEK: Nowelizacje

news

PRAWO SPÓŁEK: Nowelizacje

W czerwcu 2015 roku Cypryjski Parlament wprowadził następujące poprawki do obowiązującego Prawa Spółek, Rozdział 113:

1.       Akt Założycielski

Spółka może zostać założona, jako Spółka Handlowa o mocy prawnej do prowadzenia transakcji handlowych i biznesowych oraz wszelkich działań ułatwiających lub korzystnie wpływających na jej funkcjonowanie, zamiast zamieszczać szczegółowy przedmiot działalności w Akcie Założycielskim.

 2.       Koszty podlegające rejestracji

Tam gdzie dokumenty zabezpieczające są zmieniane w celu zwiększenia kwoty zabezpieczonej, poprawka w sprawie zwiększenia kwoty zabezpieczonej jest rejestrowana bez jakiegokolwiek wpływu na opłaty początkowe.

 3.       Czas na rejestrację opłat

 Dozwolony jest limit czasowy 42 dni na wpis do rejestru kosztów podlegającym rejestracji powstałych poza Cyprem, włączając opłaty od nieruchomości usytuowanych poza Cyprem, zgodnie z obowiązującą praktyką Cypryjskiego Rejestru Spółek.

 4.       Zastaw udziałów

Prawo wyjaśnia, iż zastaw Świadectw Udziałowych wraz z przepisaniem praw, wynikających z posiadania udziałów Spółki lub jakiekolwiek inne koszty związane ze Świadectwami Udziałowymi nie stanowią kosztów podlegających rejestracji.

 5.       Spółki zagraniczne/ Przeniesienie siedziby na Cypr zobowiązuje do rejestracji wszelkich istniejących kosztów podlegających rejestracji

Spółki zagraniczne przenoszące swoją siedzibę na Cypr z zamiarem kontynuowania swojej działalności, są zobligowane do zarejestrowania wszelkich kosztów podlegających rejestracji, które powstały przed rejestracją spółki, jako spółkę kontynuującą swoją działalność w Republice Cypru w ciągu 42 dni od daty wydania zaświadczenia o kontynuowaniu działalności.

 6.       Fuzje transgraniczne/ Opłata musi być uiszczona wobec spółki przejmującej

W przypadku jednostek transgranicznych, gdzie spółka przejmująca podlega Prawu Spółek, wszelkie koszty odnoszące się do Spółki przejmowanej, która uległa rozwiązaniu w wyniku fuzji muszą być ponownie zarejestrowane w ciągu 42 dni od daty wejścia w życie fuzji transgranicznej.

 7.       Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie konferencji telefonicznej lub podobnej i będą uznane za przeprowadzone w miejscu, gdzie osoba sporządzająca protokół z posiedzenia była faktycznie obecna.

 8.       Uchwały Akcjonariuszy/ Statut Spółki może wymagać zdecydowanej większości głosów

Statut Spółki może stanowić, iż zdecydowana większość akcjonariuszy jest wymagana do uchwalenia postanowień, większa niż wyszczególniona w Prawie Spółek.

 9.       Wykreślenie Spółki z rejestru/ Opłaty roczne/ Zaleganie z płatnościami

Rejestr Spółek może wykreślić Spółkę z Rejestru w odpowiedzi na wniosek Dyrektorów lub w przypadku nie wywiązania się Spółki z płatności w ciągu roku od terminu płatności.

10.   Udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej przez Rejestr Spółek Cypryjskich

Niektóre dokumenty i zeznania podatkowe złożone w Rejestrze Spółek od dnia 1 stycznia 2007 będą przechowywane przez Rejestr Spółek w formie elektronicznej i będą udostępnione publicznie w tej formie.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 19 czerwca 2015 roku.