Powództwo Akcjonariuszy w Republice Cypru / Ochrona Praw Mniejszości

news

Powództwo Akcjonariuszy w Republice Cypru / Ochrona Praw Mniejszości

Cypr był kolonią Angielską przez ponad 78 lat i przejął Angielskie zwyczaje oraz większość Angielskich Przepisów Prawa zostało zaadaptowanych i obowiązuje na Cyprze z niewielkimi lub bez jakichkolwiek nowelizacji.

Wszystkie orzeczenia Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości ustanowione do sierpnia 1960 r. włącznie, są wiążące wobec Cypryjskich Sądów, o ile nie istnieją żadne decyzje Cypryjskiego Sądu Najwyższego stanowiące inaczej. Wszelkie pozostałe orzeczenia Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości ustanowione po sierpniu 1960 r. mogą być cytowane przed Cypryjskim Sądem Najwyższym i stanowić podstawę prawną.

Angielskie Prawo Spółek 1948 zostało zaadaptowane na Cyprze z niewielkimi zmianami, jako Prawo Spółek rozdział 113.

Odpowiednie sekcje Prawa w odniesieniu do Ochrony Praw Mniejszości w Sekcji 202 Cypryjskiego Prawa Spółek stanowią, co następuje:

1)      Każdy wspólnik wnoszący zażalenie, że sprawy Spółki są prowadzone w sposób opresyjny wobec niektórych wspólników (włączając jego samego) lub w przypadku podlegania sprawy pod podpunkt (3) sekcji 163, który stanowi, iż żeby Spółka została rozwiązana przez Sąd na podstawie jedynie sprawiedliwych i słusznych przesłanek, Cypryjski Rejestr Spółek może wymagać wniosku złożonego przez Sąd w celu wezwania do rozwiązania w ramach tej sekcji.

2)      W przypadku wezwania Sąd jest zdania –

a)      Iż sprawy spółki były prowadzone jak wspomniano; oraz

b)      Iż rozwiązanie spółki mogłoby niesprawiedliwie spowodować uszczerbek w stosunku do części wspólników, jednakże stan faktyczny uzasadnia nakaz rozwiązania spółki, jako sprawiedliwy i słuszny.

Sąd, aby położyć kres sprawom będącym przedmiotem wniesionego zażalenia, może nakazać:

a)      Aby uregulować prowadzenie spraw firmy w przyszłości, lub

b)      Nabycie udziałów wspólników przez innych wspólników lub przez Spółkę.

W przypadku nabycia udziałów przez Spółkę, powinien zostać zlecony nakaz redukcji udziałów.

W przypadku, gdy wydany jest nakaz Sądu w ramach tej sekcji, oraz gdzie nakaz ten wprowadza jakiekolwiek zmiany lub poprawki do Statutu Spółki lub Aktu Założycielskiego podlegające pod nakaz Sądu, bez zgody Sądu spółka nie posiada żadnej mocy prawnej żeby dokonywać jakichkolwiek zmian lub poprawek w Statucie Spółki lub w Akcie Założycielskim, niezgodnych z postanowieniami nakazu Sądowego. Wszelkie zmiany lub poprawki wprowadzane przez nakaz powinny mieć tą samą sprawczość, jak w przypadku należycie wprowadzonych przez uchwały Spółki i Przepisy Prawa powinny być adaptowane przez Statut i Akt spółki w taki sposób, że powinny być one odpowiednio zmodyfikowane i przebudowane.

Reguła w sprawie Foss v. Harbottle została zatwierdzona przez Izbę Lordów w Wielkiej Brytanii w 1843 roku i jest praktykowana przez Cypryjskie Sądy w taki sposób, iż gdy szkoda jest wyrządzana wobec Spółki, lub jeśli występują nieprawidłowości w wewnętrznym zarządzaniu Spółką, co jest możliwe do potwierdzenia w oparciu o zasadę zwykłej większości, Sąd nie będzie ingerował w pozwy mniejszości wspólników. Spółka samodzielnie powinna podjąć kroki, tam gdzie większość wspólników uznaje je za słuszne.

Uzasadnieniem dla tej reguły są:

1)      Postępowanie sądowe w sprawie pozwu mniejszości członków uznaje się za nadaremne;

2)      Uniknięcie mnogości pozwów.

Zgodnie z tą zasadą, Sąd nie będzie ingerował w nieprawidłowości podczas posiedzeń zarządu na wniosek akcjonariusza.

W poniższych wyjątkowych przypadkach mniejszość wspólników może wnieść pozew:

1)      W celu powstrzymania spółki od dokonania nielegalnego czynu albo czynu wykraczającego poza kompetencje.

2)      Żeby zapobiec nieuczciwości wobec mniejszości, tzn. żeby odzyskać własności Spółki od osób, które je zawłaszczyły oraz przez nadużycie władzy powstrzymały Spółkę od podjęcia jakichkolwiek kroków.

3)      W celu powstrzymania Spółki posiadającej moc prawną do wykonania czynu zabronionego przez specjalne postanowienia przed dokonaniem tego czynu, przez uchwały, które nie zostały prawidłowo zatwierdzone. Patrz w sprawie Baillie v. Oriental Telephone Co.

4)       W celu obrony przed naruszeniem ich osobistych praw, jako wspólników firmy. W takim przypadku, akcjonariusz może złożyć pozew w swoim własnym imieniu, ponieważ szkoda została wyrządzona jemu, jako jednostce, a nie wobec Spółki. Patrz w sprawie Pender v. Lushington.

Spółka może być zlikwidowana przez Sąd na wniosek każdego z akcjonariuszy lub każdej innej osoby czerpiącej zyski lub będącej w zależności z Cypryjską Spółką, niezależnie od tego, czy jest rezydentem Cypru czy nie, w oparciu o Ochronę Praw Mniejszości i wyjątki od reguły w sprawie Foss v. Harbottle zgodnie, z którymi prawidłowym i słusznym rozwiązaniem jest, żeby spółka została zlikwidowana. 

Osoby upoważnione do złożenia pozwu

Każdy z akcjonariuszy lub osoba czerpiąca zyski ze Spółki może złożyć pozew przeciwko Spółce i jej Zarządowi oraz innym zaangażowanym osobom, np. w przypadku oszustwa w celu obrony swoich praw, które zostały naruszone przez większość wspólników. Są silne podstawy ku temu, żeby opierać wniosek na jednym lub więcej wyjątków od Reguły w sprawie Foss v. Harbottle, silnie osadzonych zasad, których Sąd nie będzie podważał, jeśli Spółce jest wyrządzana szkoda lub wykryto nieprawidłowości w wewnętrznym zarządzaniu, które są możliwe do potwierdzenia w oparciu o zasadę zwykłej większości, Sąd nie będzie ingerował w pozwy mniejszości.

Jako iż główne postanowienia Sekcji 202 Prawa oparte są o zasady prawidłowości i słuszności, wniosek o zlikwidowanie Spółki przez Sąd w przypadkach podlegania pod Sekcję 163 (3), rozsądnym jest wymienić większość reguł, które Sąd rozważył zatwierdzając wniosek oparty o poniższe podstawy.

Znaczenie wyrażenia „prawidłowe i słuszne”

Wyrażenie „prawidłowe i słuszne” jest uchwalone w celu określenia podstaw do zlikwidowania Spółki przez Sąd.

Za sprawiedliwe i słuszne zlikwidowanie Spółki można uznać sytuację, kiedy:

a)      Nie istnieją dalsze podstawy do prowadzenia działalności; lub

b)      Spółka jest tzw. „firmą bańką”; lub

c)      Kapitał wniesiony do Spółki jest wyczerpany, a kapitał do pokrycia którego nie wystawiono wyzwania, może być wezwany jedynie w przypadku likwidacji; lub

d)      Zostały poniesione straty w zakresie głównych przedsięwzięć Spółki; lub

e)      Spółka jest nieuczciwa od swojego początku i prowadzi działalność wykazując straty, nie posiadając żadnego kapitału własnego; lub

f)       Spółka prowadzi działalność przynoszącą straty, a jej pozostałe aktywa są niewystarczające, aby pokryć powstałe zadłużenie; lub

g)      Spółka chce rozpocząć procedurę likwidacji w oparciu o schemat pozwalający na uniknięcie ogłoszenia upadłości; lub

h)      Niemożliwe jest prowadzenie działalności z uwagi na towarzyszące wewnętrzne spory, które doprowadziły do impasu; lub

i)        W przypadku prywatnej Spółki jeden dyrektorów traktuje firmę, jako swoją własną; lub

j)        Dyrektorzy odmawiają dostępu do informacji; lub

k)      Nieprawidłowa działalność dyrektorów lub założycieli może być skutecznie zbadana jedynie w procesie likwidacji przez Sąd.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z Panem Demetriosem A. Demetriadesem z Demetrios A. Demetriades LLC pod numerem telefonu: +357 22 769000, poprzez fax: +357 22 769004 lub poprzez e-mail: dadlaw@cytanet.com.cy

Treść tego artykułu ma w zamierzeniu stanowić jedynie ogólny zarys przedstawionego problemu. W każdej indywidualnej sprawie i specyficznych okolicznościach należy zasięgnąć profesjonalnej opinii.