Specjalizacje > Alternatywne Fundusze Inwestycyjne

ALTERNATYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

ALTERNATYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Alternatywne Fundusze Inwestycyjne Republiki Cypryjskiej (AFI) są tworzone w formie wspólnego funduszu i zatwierdzane przez Cypryjski Organ Nadzoru – CySEC (Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych). AFI utworzony w formie Funduszu Inwestycyjnego musi posiadać siedzibę na terytorium Cypru i zostać zatwierdzony przez CySEC. AIF może także zostać utworzony w formie Spółki Osobowej zatwierdzonej przez CySEC, o ile prowadzi ona dzialność na Cyprze.

Alternatywny Fundusz Inwestycyjny z ograniczoną liczbą osób

Alternatywny Fundusz Inwestycyjny z ograniczoną liczbą osób oznacza AFI zatwierdzony przez CySEC, posiadający maksimum 75 inwestorów (posiadaczy jednostek uczestnictwa) i w którym mogą uczestniczyć tylko profesjonalni lub doświadczeni inwestorzy.

Przedsiębiorstwo Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe (ang. UCITS)

Przedsiębiorstwo Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, które objęte jest zakresem stosowania Prawa o Otwartych Przedsięwzięciach Zbiorowego Inwestowania.

Umowa Spółki

Umowa Spółki oznacza umowę sporządzoną przez wspólników w formie pisemnej jako początkowy tekst, zatwierdzony przez Komisję, dotyczący załatwiania spraw i prowadzenia działalności spółki oraz wszelkie w niej zmiany i aneksy.

Spółka Komandytowa

‘Spółka Komandytowa’ lub ‘Spółka’ oznacza Spółkę zarejestrowaną zgodnie z Prawem o Spółkach Osobowych oraz Komandytowych i Nazwach Handlowych, która w przypadku AFI z ograniczoną liczbą osób, dodatkowo musi być uznana za Spółkę Komandytową przez Prawo o AFI.

Formy AFI

AFI może zostać utworzony w jednej z następujących form prawnych:

a) jako fundusz wzajemnego inwestowania; jego nazwa musi zawierać określenie ‘wspólny fundusz’ (‘common fund’);

b) jako firma inwestycyjna działająca w formie spółki akcyjnej, jej nazwa musi zawierać określenie ‘spółka inwestycyjna o stałym kapitale’ (‘fixed capital investment company’) lub ‘spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale’ (‘variable capital investment company’);

c) jako spółka komandytowa; jej nazwa musi zawierać określenie ‘spółka komandytowa’.

Zarządzanie AFI

Zarządzanie AFI oznacza działalność obejmującą co najmniej świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelem AFI, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania inwestycjami AFI i zarządzania ryzykiem związanym z działalnością AFI;

b) administrowania AFI, co obejmuje świadczenie przez wykwalifikowane i zatwierdzone przez CySEC powiązane z AFI firmy następujących usług:

i) obsługa prawna i usługi w zakresie rachunkowości w zarządzaniu funduszami;

ii) udzielanie informacji inwestorom;

iii) wycena i wyznaczanie ceny,w tym zeznania podatkowe;

iv) monitorowanie przestrzegania uregulowań;

v) prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa i udziałów;

vi) podział dochodu;

vii) emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów;

viii) ustalenia umowne, w tym wysyłanie świadectw;

ix) przechowywanie ksiąg;

c) wprowadzanie do obrotu.

CySEC sprawuje nadzór nad AFI. Kancelaria Demetrios A. Demetriades LLC posiada akredytację Cypryjskiej Izby Adwokackiej i jest Członkiem Honorowym Cypryjskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (CIFA). W naszej Kancelarii pracują profesjonaliści akredytwani przez Cypryjską Izbę Adwokacką. Wskazujemy godne zaufania osoby do pełnienia funkcji zarządcy inwetycyjnego, powiernika i biegłego, które zostaną zaakceptowane przez CySEC przy rejestracji AFI. Jednakże klienci mogą samodzielnie powołać osoby fizyczne lub prawne do pełnienia ww. funkcji, o ile spełniają one warunki określone przez CySEC.

AFI może być:

a) samodzielnie zarządzany, o ile został ustanowiony w formie funduszu inwestycyjnego i jeśli spełniony jest jeden z następujacych warunków:

i) gdy łączna wartość aktywów w zarządzanym portfelu inwestycyjnym AFI, włączając aktywa nabyte za pomocą dźwigni finansowej, nie przekracza progu 100,000,000 EURO;

ii) gdy łączna wartość aktywów w zarządzanym portfelu inwestycyjnym AFI nie przekracza progu 500,000,000 EURO, przy czym zarządzany w ten sposób AFI nie może stosować dźwigni finansowej a posiadaczom jednostek udziałowych nie przysługuje prawo do umorzeń w ciągu 5 lat od dokonania pierwszych inwestycji;

iii) osoby, które podpisały dokumenty założycielskie funduszu inwestycyjnego lub, w wypadku spółki w organizacji – członkowie Zarządu, podejmą decyzję odnośnie niepowoływania Zewnętrznego Zarządzającego oraz o sprawowaniu zarządu wewnętrznego na podstawie Prawa o Zarządzających AFI z 2013r. . Decyzja ta jest obligatoryjna, jeśli łączna wartość aktywów w zarządzanym portfelu inwestycyjnym AFI przewyższa progi określone w punktach i) i ii)  lub fakultatywna , jeśli wyrażą one zgodę na objęcie przepisami Prawa o Zarządzających AFI z 2013r. W tym ostatnim wypadku, firma inwestycyjna będzie uważana za AFI i będą miały do niej zastosowania przepisy Prawa o Zarządzających AFI z 2013r.

b) zewnętrznie zarządzany, w którym zostaje wyznaczony zewnętrzny zarządzający portfelem inwestycyjnym, który:

i) jest Zarządzającym AFI (ZAFI) posiadającym zezwolenie wydane zgodnie z  Prawem o Zarządzających AFI z 2013r.; lub

ii) jeśli punkt i) nie ma zastosowania, Zewnętrzny Zarządzający może działać jako ZAFI posiadający zezwolenie wydane zgodnie z  Prawem o Zarządzających AFI lub jako Spółka Zarządzająca posiadająca zezwolenie wydane na podstawie Prawa o Otwartych Przedsięwzięciach Zbiorowego Inwestowania lub jako Fundusz Inwestycyjny posiadający zezwolenie wydane zgodnie z Prawem o Usługach,Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z późniejszymi zmianami.

Każdy samodzielnie zarządzany AFI i każdy Zewnętrzny Zarządzający AIF, jeśli nie są uznawani za ZAFI, polegają obowiązkowi rejestracji na podstawie przepisów Prawa o Zarządzających AFI.

AFI może zostać utworzony:

a) jako Otwarty AFI, w którym posiadacze jednostek uczestnictwa mają prawo do żądania umorzenia lub wykupu ich jednostek uczestnictwa,

i) w każdym czasie, lub

ii) w określonych odstępach czasu nieprzekraczających roku i sprecyzowanych w regulaminie funduszu lub w dokumentach założycielskich;

b) jako Zamięknięty AFI, w którym posiadacze jednostek uczestnictwa mają prawo do żądania umorzenia lub wykupu ich jednostek uczestnictwa,

i) w określonych odstępach czasu przekraczających rok, ale nieprzekraczających pięciu lat sprecyzowanych w dokumentach założycielskich AFI; lub

ii) w czasie określonym w regulaminie funduszu lub w dokumentach założycielskich.

AFI z większą liczbą subfunduszy

AFI może składać się z więcej niż jednego subfunduszu, z których każdy podlega przepisom Prawa jako samodzielny AFI. Każdy AFI składający się z więcej niż jednego subfunduszu stanowi samodzielną jednostkę prawną.

Każdy subfundusz AFI może emitować jednostki uczestnictwa, które odpowiadają aktywom danego subfunduszu. Wartość jednostek uczestnictwa może różnić się w zależności od subfunduszu.

W związku z poczynionymi inwestycjami w subfundusz, posiadaczom jednostek uczestnictwa przysługują prawa względem aktywów danego subfunduszu; każdy subfundusz ponosi odpowiedzialność za zbowiązania powstałe w związku z jego utworzeniem, działalnością lub rozwiązaniem. Dokumenty zalożycielskie mogą formułować odstępstwa od zasad wymienionych w niniejszym akapicie.

Regulamin lub dokumenty założycielskie AFI powinny określać, iż w ramach danego AFI może funkcjonować wiele subfunduszy.

Subfundusz AFI może zainwetować w inny subfundusz w ramach tego samego AFI    ( subfundusz celowy), o ile przewidziane to zotało w regulaminie lub dokumentach założycielskich tego AFI.

Zezwolenie na prowadzenie działalności

Rozpoczęcie działalności AFI wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia i ogłoszenia o jego uzyskaniu przez CySEC.

Rozpoczęcie działalności przez samodzielnie zarządzany fundusz inwestycyjny zgodnie Prawem o AFI , wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia i ogłoszenia o jego uzyskaniu przez CySEC.

Jeśli AFI został utworzony w formie funduszu wspólnego, jego Zewnętrzny Zarządzający, oprócz wniosku o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności, powinen złożyć do CySEC następujące dokumenty:

a) oświadczenie dotyczące zobowiązania do wpłaty początkowych aktywów funduszu wspólnego;

b) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące i potwierdzające adekwatność Zewnętrznego Zarządzajacego wspólnym funduszem oraz tożsamość osoby lub osób odpowiedzialnych za sprawowanie zarządu wspólnym funduszem i zatrudnionych przez Zewnętrznego Zarządzającego;

c) oświadczenie Zewnętrznego Zarządzajacego potwierdzające, że wyraża on zgodę na sprawowanie zarządu;

d) oświadczenie depozytariusza potwierdzające, że wyraża on zgodę na wykonywanie obowiązków depozytariusza w stosunku do wspólnego funduszu;

e)  tożsamość osoby lub osób wyznaczonych przez depozytariusza jako odpowiedzialnych za nadzorowanie działalności wspólnego funduszu;

f) projekt regulaminu wspólnego funduszu podpisany przez Zewnętrznego Zarządzającego;

g) projekt prospektu emisyjnego wspólnego funduszu;

h) projekt dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące wspólnego funduszu.

Dla AFI utworzonego w formie samodzielnie zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w przypadku:

i) funduszu inwestycyjnego w organizacji – osoby, które podpisują dokumenty założycielskie;

ii) istniejącego funduszu – członkowie zarządu;

iii) funduszu inwestycyjnego, gdy powołuje Zewnętrznego Zarządzającego- Zewnętrzny Zarządzający,

poza wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności, powinen złożyć do CySEC następujące dokumenty:

a) nazwę, adres statutowej oraz głównej siedziby funduszu inwestycyjnego;

b)odpowiednie informacje , w tym CV, dotyczące członków zarządu spółki i osób zarządzających jej działalnością w zakresie umożliwiającym Komisji weryfikację adekwatności ich kwalifikacji i doświadczenia wymaganego na danym stanowisku;

c) w przypadku powołania Zewnętrznego Zarządzającego, jego imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące i potwierdzające jego adekwatność oraz informację o osobie lub osobach odpowiedzialnych za sprawowanie zarządu portfelem inwestycyjnym funduszu;

d) w przypadku powołania Zewnętrznego Zarządzającego, oświadczenie potwierdzające, że wyraża on zgodę na sprawowanie zarządu portfelem inwestycyjnym funduszu;

e) oświadczenie depozytariusza potwierdzające, że wyraża on zgodę na wykonywanie obowiązków depozytariusza w stosunku do wspólnego funduszu;

f) dokumenty zawierające dane osobowe osoby lub osób wyznaczonych przez depozytariusza jako odpowiedzialne za nadzorowanie działalności funduszu;

g)projekt regulaminu wspólnego funduszu podpisany przez Zewnętrznego Zarządzającego;

h) projekt prospektu emisyjnego wspólnego funduszu;

i) projekt dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów.

Opodatkowanie AFI

Nie istnieje specjalny model opodatkowania mający zastosowanie do AFI. Dlatego też, AFI utworzony w formie Spółki Komandytowej ma takie same przywileje w zakresie opodatkowania jak spółka będąca cypryjskim rezydentem podatkowym.

Główne korzyści podatkowe kształtują się następująco:

a) Brak opodatkowania zysków pochodzących ze sprzedaży Kwalifikowanych Papierów Wartościowych;

b) Brak podatku u źrodła od zapłaty dywidend, odsetek, opłat licencyjnych nierezydentom;

c) Brak odpodatkowania (pod pewnymi warunkami) dywidend wpływajacych zza granicy;

d) Brak podatku u źrodła w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa;

e) Jeden z najniższych podatków od osób prawnych w UE (12,5%);

f) Szeroka sieć umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;

g) Stosowanie wszystkich dyrektyw obowiązujacych w UE;

h) Korzystny sytstem podatkowy dotyczący własności intelektualnej;

i) Możliwość nierozliczania strat podatkowych przez okres 5 lat;

j) Łatwiejsze wykazanie podstawy opodatkowania zagranicznym organom podatkowym przy prowadzeniu działalnośći za pomocą AFI;

k) Brak opłaty stemplowej od subskrypcji, umorzenia czy przeniesienia jednostek uczestnictwa.

Spółka Komandytowa

CySEC nie zatwierdzi AFI, jeśli uzna, iż Zewnętrzny Zarządzający nie spełnia warunków i wymagań przewidzianych w Prawie o ZAFI.

Jeśli AFI działa jako spółka komandytowa, Zewnętrzny Zarządzający wykonujący obowiązki komplementariusza, poza wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności, powinen złożyć do CySEC następujące dokumenty:

a) nazwę, adres statutowej siedziby oraz miejsca prowadzenia głównej działalności Spółki;

b) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące i potwierdzające spełnienie wymogów przez komplementariusza do pełnienia funkcji Zewnętrznego Zarządzającego oraz informację o osobie lub osobach odpowiedzialnych za sprawowanie zarządu portfelem inwestycyjnym Spółki;

c) oświadczenie komplementariusza potwierdzające, że wyraża on zgodę na pełnienie obowiązków Zewnętrznego Zarządzającego Spółki zatwierdzonej przez CySEC jako AFI oraz że podejmuje się on zarządzania jej portfelem inwestycyjnym;

d) oświadczenie depozytariusza potwierdzające, że wyraża on zgodę na wykonywanie obowiązków depozytariusza w stosunku do portfela inwestycyjnego Spółki;

e) dokumenty zawierające dane osobowe osoby lub osób wyznaczonych przez depozytariusza jako odpowiedzialne za nadzorowanie działalności funduszu;

f) projekt Umowy Spółki;

g) projekt prospektu emisyjnego Spółki;

h) projekt dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów.

Opodatkowanie Spółki Komandytowej

Zgodnie z Cypryjskim prawem podatkowym Spółka Komandytowa nie jest uważana za osobę prawną, więc nie podlega opodatkowaniu. Wspólnicy będą objęci obowiązkiem podatkowym w stosunku do transakcji przeprowadzanych przez Spółkę.

Zarząd

Zarząd nad działalnością AFI powinien być sprawowany przez co najmniej dwie osoby fizyczne posiadające dostateczne doświadczenie i kwalifikacje.

Członkowie organu zarządzającego AFI, osoby faktycznie prowadzące działalność AFI oraz członkowie organu zarządzającego Zewnętrznego Zarządzajacgo AFI oraz osoby faktycznie prowadzące jego działalność nie mogą być członkami organu zarządzającego lub wyższego kierownictwa depozytariusza.

Członkowie organu zarządzającego i osoby faktycznie prowadzące działalność AFI powinny ujawnić organowi zarządzającemu Zewnętrznego Zarządzającego AFI wszystkie okoliczności, które mogłyby spowodować konflikt interesów podczas wykonywania ich obowiązków, w szczególności w związku z ich udziałem w organie zarządzającym  lub faktycznym prowadzeniu przez nich działalności innego AFI lub programu zbiorowego inwestowania lub Zarządzającego innego niż Zarządzający tym konkretnym AFI.

Zewnętrzny Zarządzający

Do jednostki, podejmującej się pełnienia obowiązków Zewnętrznego Zarządzającego oraz do kwestii jej wymagań organizacyjnych, sposobu działania, a w szczególności wysokości kapitału, zasobów własnych, kwestii związanych z wydaniem i cofnięciem zezwolenia, zobowiązaniem dotyczącym obowiązku złożenia informacji do CySEC , obowiązków przydzielonych jej w trakcie prowadzenia zarządu i  zagadnień związanych z powierzaniem obowiązków osobom trzecim ,  stosuje się odpowiednio przepisy:

a) Prawa o ZAFI ( w przypadku gdy jednostka jest ustanowiona jako ZAFI);

b) Prawa o  Otwartych Przedsięwzięciach Zbiorowego Inwestowania ( w przypadku spółki zarządzającej programami zbiorowego inwestowania).

Zewnętrzny Zarządzający może zrezygnować z Zarządu AFI jeśli zastępca został powołany zgodnie z przepisami Prawa, chyba że po rezygnacji Zewnętrznego Zarządzającego AFI przekształca się w Samodzielnie Zarządzany AFI.

Zmiana Zewnętrznego Zarządzającego AFI, bez wzgledu na powód tej zmiany, wymaga zgody CySEC. CySEC zatwierdzi nowego Zewnętrznego Zarządzajacego biorąc pod uwagę interesy posiadaczy jednostek uczestnictwa.

Dotychczasowy Zewnętrzny Zarządzający pozostanie odpowiedzialny łącznie z nowym  za wszystkie działania i zanichania do chwili przekazania obowiązków nowemu Zewnętrznemu Zarządzającemu.

Na skutek zmiany Zewnętrznego Zarządzającego AFI, muszą zostać doknane stosowne poprawki w regulaminie lub dokumentach założycielskich AFI, które to powinny zostać podane do wiadomości posiadaczy jednostek uczestnictwa w sposób zgodny z postanowieniami odpowiednio regulaminu lub dokumentów założycielskich.

Depozytariusz AFI

Poniższe zasady mają zastosowanie do depozytariusza AFI, niezależnie od tego czy AIF jest Samodzielnie czy Zewnętrznie Zarządzany.

Aktywa AFI powinny zostać powierzone depozytariuszowi, który:

a) ma siedzibę na Cyprze, w innym Państwie Członkowskim UE lub w państwie trzecim,

b) jest instytucją kredytową,  funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją, podlegającą przepisom ostrożnościowym i bieżącemu nadzorowi, która zgodnie z prawem krajowym została uznana za zdolną do pełnienia funkcji depozytariusza.

Do przechowywania aktywów niebędących instrumentami finansowymi w rozumieniu Prawa o Usługach, Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych , może zostać powołana jednostka, która:

a) pełni funkcję depozytariusza w ramach swojej zawodowej lub gospodarczej działalności, w związku z prowadzeniem której objęta jest obowiązkiem rejestracji uznawanej przez przepisy ustawowe, wykonawcze, administracyjne oraz zasady etyki zawodowejp; oraz

b) może zapewnić wystarczające finansowe i zawodowe gwarancje należytego wykonywania obowiązków depozytariusza i wypełnienia zobowiązań związanych z ich wykonywaniem.

Wyznaczenie depozytariusz powinno nastąpić w drodze pisemnej umowy między depozytariuszem a Zewnętrznym Zarządzającym AFI lub samym AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI. Umowa ta powinna regulować przepływ informacji uznanych za niezbędne do pełnienia funkcji depozytariusza, określonych w:

a) Prawie o ZAFI, jesli Zewnętrznym Zarządzającym jest ZAFI; lub

b) Prawie o AFI, w pozostałych wypadkach.   

Depozytariusz ponosi odpowiedzialność, na zasadach zgodnych z Prawem Cypryjskim, wobec AFI, inwestorów AFI lub Zewnętrznego Zarządzającego AFI za każdą stratę wynikłą z naruszenia przez niego obowiązków.

Jeśli depozytariusz chce zrezygnować z pełnienionej funkcji, powinen z trzymiesięcznym wyprzedzeniem zawiadomić na piśmie Zewnętrznego Zarządzającego AFI lub AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI, oraz zgłosić ten fakt do CySEC.

Subskrypcja jednostek udziałowych

Jednostki udziałowe są  imienne i nie posiadają wartości nominalnej.

Subskrypcja i umorzenie jednostek uczestnictwa odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie lub dokumentach założycielskich danego AFI, które mogą zostać uszczegółowione w prospekcie AFI.

AFI może emitować jednostki udziałowe różnych klas, które okreslone są w regulaminie lub dokumentach założycielskich.

W celu wprowadzenia jednostek uczestnictwa do obrotu i dokonania na nie zapisu  konieczne jest:

a) złożenie wniosku dotyczącego subskrybcji w formie pisemnej lub elektronicznej do Zewnętrznego Zarządzającego AFI lub samego AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI;

b) zaakceptowanie regulaminu lub dokumentów założycielskich AFI;

c) zapłacenie pełnej kwoty należnej za nabywane jednostki uczestnictwa, gdy jest to określone na podstawie ceny emisyjnej jednostek uczestnictwa gotówką albo, gdy Zewnętrznie Zarządzający AFI lub sam AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI, wyrazili na to zgodę, w formie aktywów, w które AFI może zainwestować zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną i których wartość określana jest na podstawie przepisów regulaminu funduszu lub jego dokumentach założycielskich.

Umorzenie jednostek uczestnictwa

Umorzenie lub odkup jednostek uczestnictwa w AFI powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie lub dokumentach założycielskich AFI, które mogą zostać uszczegółowione w prospekcie. Jednostki uczestnictwa są umarzane po cenie ustalonej na dzień następnego planowego umorzenia po złożeniu wniosku, jako że cena ta jest szczegółowo określona w regulaminie i dokumentach założycielskich. Regulamin i dokumenty założycielskie powinny ustalić także końcową datę składania wniosków o umorzenie w celu zapewnienia, że jednostki udziałowe zostaną umorzone po cenie ustalonej na dzień następnego planowego umorzenia po złożeniu wniosku, jako że cena ta jest szczegółowo określona w regulaminie i dokumentach założycielskich.

W celu umorzenia posiadacz jednostki uczestnictwa powinien złożyć wniosek o umorzenie w formie pisemnej lub elektronicznej do Zewnętrznego Zarządzającego AFI lub samego AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI.

Złożenie wniosku o umorzenie jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami jest niedopuszczalne.

Cena umarzanych jednostek uczestnictwa powinna być uiszczona w gotówce, lub w wypadku AFI, których certyfikaty notowane są na rynku publicznych, w tych instrumentach odzwierciedlających skład portfela danego AFI.  Płatność powinna nastąpić w okresie ustalonym w regulaminie lub dokumentach założycielskich AFI.

Wniosek o przejście z jednego subfunduszu do drugiego w ramach tego samego AFI lub z jednego do drugiego AFI jest równoznaczny z wnioskiem o umorzenie jednostek uczestnictwa w pierwotnym AFI lub w danym subfunduszu i z wnioskiem o subskrypcję jednostek uczestnictwa w nowym AFI lub w nowym subfunduszu tego samego AFI.

Wstrzymanie umorzania

Wstrzymanie umorzenia lub odkupu certyfikatów inwetsycyjnych AFI jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy wymagają tego okoliczności lub w wypadkach przewidzianych w w regulaminie lub dokumentach założycielskich AFI oraz za każdym razem, gdy wymaga tego interes posiadaczy certyfikatów.  Wstrzymanie umorzenia lub odkupu certyfikatów wymaga wcześniejszego podjęcia decyzji przez Zewnętrznego Zarządzającego AFI lub samego AFI, w przypadku Samodzielnie Zarządzanego AFI oraz zezwolenia CyCEC. Jeśli certyfikaty znajdują się w obrocie w innych krajach wstrzymanie ich umorzenia lub odkupu jest notyfikowane odpowiednim organom tych krajów.

Zakaz emisji, umorzania i odkupu

Emisja, umorzenie i odkup certyfikatów nie jest dopuszczalny:

a) dopóki AFI, który nie jest Samodzielnie Zarządany nie powoła Zewnętrznego Zarządzającego

b)dopóki AFI nie wyznaczył depozytariusza, gdy jest do tego zobowiązany na podstawie:

i) Prawa o ZAFI, jesli Zewnętrznym Zarządzającym jest ZAFI; lub

ii) Prawa o AFI, w pozostałych wypadkach;

c)w przypadku gdy  Zewnętrzny Zarządzający AIF, gdy AIF nie jest Samodzielnie Zarządzany , lub depozytariusz  zostanie rozwiązany, postawiony w stan likwidacji, oddany pod zarząd przymusowy lub podobną procedurę, a zastępcy nie wyznaczono.  

Wspólny fundusz

Wspólny fundusz stanowi pulę aktywów, która musi spełniać następjące warunki:

a) być objęta wspólnym zarządem na korzyść posiadaczy jednostek uczestnictwa, którzy są współwłaścicielami każdego z aktywów składającego się na portfel inwestycyjny i ponoszą odpowiedzialnosc tylko do wysokości swojego wkładu, wyrażonego w certyfikatach wspólnego funduszu;

b) Jest oddzielony od zarządzającej od jednostki i nie ponosi odpowiedzialności za zabowiązania tej jednostki lub posiadaczy jednostek uczestnictwa, ale odpowiada za zobowiązania i wydatki przewidziane w przepisach prawa lub w swoich przepisach wewnętrznych.

Wspólny fundusz nie ma osobowości prawnej, a posiadacze jednostek uczestnictwa  są z mocy prawa reprezentowani przez Zewnętrznego Zarządzającego w sprawach dotyczących stosunków prawnych związanych z zarządem wspólnym funduszem lub ich uprawnieniami względem jego aktywów.

Reprezentując posiadaczy certyfikatów Zewnętrzny Zarządzający działa we własnym imieniu, ale na rzecz wspólnego funduszu.

Zewnętrzny Zarządzający sprawuje zarząd nad wspólnym funduszem, wyłącznie w interesie posiadaczy certyfikatów i wykonuje wszystkie prawa związane z aktywami wspólnego funduszu.

Za działania i zaniechania Zewnętrznego Zarządzającego i depozytariusza związane z wykonywaniem powierzonych im obowiązków inwestorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Wspólny fundusz nie odpowiada za zobowiązania Zewnętrznego Zarządzającego i depozytariusza.

Majątek wspólnego funduszu dzieli sie na imienne jednostki uczestnictwa  lub części jednostek, a każda jednostka lub jej część reprezentuje taki sam procentowy udział w majątku funduszu. Prawa wynikające z jednostek  powinny być wykonywane w sposób odzwierciedlający udział procentowy w majątku funduszu , z wyjątkiem prawa głosu, które przysługuje od pełnej jednostki.

Wspólny fundusz - rozwiązanie i likwidacja

a) W przypadku cofnięcia zezwolenia przez CySEC;

b) na skutek stosownej decyzji Zewnętrznego Zarządzającego, gdy uzna, iż dalsze prowadzenie działalności przez wspólny funduszu nie leży w interesie jego uczestników;

c) Fundusz wygasa po upływie okresu przewidzianego w jego regulaminie, o ile przed jego upływem czas  trwania  funduszu nie został przedłużony na czas określony lub nieokreślony;

d) na skutek zaistnienia okoliczności, które zgodnie z regulaminem wspólnego funduszu stanowią przyczynę jego rozwiązania;

e) w przypadku rozwiązania, rezygnacji, likwidacji, cofnięcia zezwolenia udzielonego Zewnętrznemu Zarządzającemu lub depozytariuszowi, o ile nie wyznaczono następcy;

f) z chwilą umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa;

g) na skutek decyzji Zewnętrznego Zarządzającego, w przypadku, gdy aktywa wspólnego funduszu zostaną obniżone do ¼ minimalnej ich wysokości i stan ten trwa więcej niż 6 miesięcy;

h) na skutek decyzji Zewnętrznego Zarządzającego, którą może on podjąć , jeśli aktywa wspólnego funduszu zostaną obniżone lub wyniosą mniej niż  2/3 wysokości określonego w regulaminie funduszu limitu minimalej wysokości aktywów.

Cofnięcie zezwolenia

a) w wypadku, gdy Zewnętrzny Zarządzający nie złoży w terminie zaświadczenia dotyczącego zdeponowania początkowych aktywów wspólnego funduszu;

b) w wypadku, gdy wydanie zezwolenia nastąpiło na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub w inny nieprawidłowy sposób;

c) w wypadku, gdy Zewnętrzny Zarządzający nie spełni  warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez wspólny fundusz lub jego zobowiązań z tego wynikających.

Przepisy ogólne

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz inwestycyjny o stałym lub zmiennym kapitale  oraz może być zarządzany samodzielnie lub może wyznaczyć zarządzajacego do sprawowania zarządu portfelem inwestycyjnym.

Fudusz inwestycyjny ma prawną formę spóki akcyjnej, której wyłącznym celem jest wspólny zarząd portfelem inwestycyjnym, przeprowadzanie transakcji na korzyść jego uczestników samodzielnie lub za pośrednictwem wyznaczonego Zewnętrznego Zarządzającego.

W przypadku funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale, procedura podniesienia i obniżenia kapitału powinna zostać określona w jego dokumentach założycielskich.

Istniejąca spółka, o ile  w dniu wejścia w życie Prawa o AFI jest zarejestrowana zgodnie z Prawem Spółek jako zatwierdzony fundusz inwestycyjny lub fundusz inwestycyjny, którego akcje notowane są na cypryjskim rynku regulowanym lub nieregulowanym, może przekształcić się w fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale i prowadzić  działalność jako AFI.

Samodzielnie zarządzane fundusze inwestycyjne

Jeśli fundusz inwestycyjny nie powołuje zewnętrznego zarządzającego, CySEC wyda zezwolenie na prowadzenie działalności przez fundusz, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

i) do wnioseku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności należy dołączyć instrukcje operacyjne zawierające przynajmniej strukturę organizacyjna funduszu;

ii) osoba rzeczywiście kierująca działalnością funduszu musi mieć nieposzlakowaną opinię i wystarczające doświadczenie, również  w zakresie adekwatnym do rodzaju prowadzonej działalności;

iii) musi istnieć bliski związek między funduszem a inną osobą fizyczna lub prawną;

iv) fundusz inwetycyjny posiada odpowiednią strukturę akcyjną, wymaganą strukturę organizacyjną, odpowiedni personel oraz  zasoby gospodarcze i techniczne, umożliwiające świadczenie usług zgodnie z przepisami Prawa.

Obniżenie kapitału

Gdy kapitał funduszu inwestycyjnego zostaje obniżony do wysokości niższej niż  2/3 lub ¼ wysokości minimalnego kapitału, określonego w dokumentach założycielskich, zarząd funduszu zwołuje zgromadzenie akcjonariuszy w celu podjęcia decyzji o rozwiązaniu funduszu.

Zgromadzenie powinno zostać zwołane w taki sposób, by mogło się odbyć w ciągu czterdziestu dni od obniżenia kapitału .

Jeśli dokumenty założycielskie funduszu nie zawierają postanowień dotyczących zgromadzenia akcjonariuszy, zarząd funduszu zawiadamia CySEC o obniżeniu kapitału, a CySEC może podjąć decyzję o rozwiązaniu funduszu i jego likwidacji.

Rozwiązanie

Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu :

a) w razie cofnięcia zezwolenia przez CySEC

b) po upływie okresu przewidzianego w dokumentach założycielskich, o ile przed jego upływem czas  trwania  funduszu nie został przedłużony na dalszy czas określony lub nieokreślony;

d) na skutek zaistnienia okoliczności, które zgodnie z dokmentami założycielskimi  funduszu stanowią przyczynę jego rozwiązania;

e) z chwilą umorzenia wszystkich akcji

f) na skutek decyzji zgromadzenia akcjonariuszy

g) w przypadku rozwiązania, rezygnacji, likwidacji, cofnięcia zezwolenia udzielonego Zewnętrznemu Zarządzającemu lub depozytariuszowi, o ile nie wyznaczono następcy, w przypadku samodzielnie zarządzanego funduszu lub funduszu, który nie wyznaczył dezpoytariusza

h)j eśli CySEC wystąpił do sądu o wyznaczenie likwidatora.

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności przez fundusz inwestycyjny

CySEC cofnie wydane zezwolenie na prowadzenie działalności przez fundusz, jeśli :

a) fundusz w ciągu 12 miesięcy od zawiadomienia o wydaniu zezwolenia nie rozpocznie działalności, wyraźnie zrzecze się zezwolenia lub nie prowadzi działalności objętej zezwoleniem przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

b) zezwolenie wydano na podstawie fałszywych oświadczeń lub na skutek innych nieprawidłowości;

c) nie spełnia on dłużej warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia;

d) złoży pisemny wniosek do CySEC o cofnięcie zezwolenia.

Spółka komandytowa

Jeśli AFI prowadzi działalność w formie spółki komandytowej, powinien zostać zarejestrowany zgodnie z przepisami Prawa o Spółkach Osobowych i Nazwach Handlowych a wyłącznym celem działalności tej spółki powinno być sprawowanie wspólnego zarządu nad własnym portfelem inwestycyjnym przez komandytariusza działającego na korzyść wszystkich wspólników.

Na potrzeby Prawa o AFI , jeślli AFI ustanowiony został w formie spółki, ilekroć mowa jest o zewnętrznym zarządzającym należy przez to rozumieć komandytariusza. Przepisy Prawa Spółek stosuje się.

Komandytariusze

Komandytariusz AFI:

a) sprawuje zarząd spółką i reprezentuje ją na zewnątrz;

b) ponosi odpowiedzialność za wszystkie jej długi i zobowiązania spółki;

c) pełni obowiązki zewnętrznego zarządzającego spółki.

Komplementariusze

Komplementariusze:

a) nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki przekraczające wysokość ich wkładu i wartości nabytych udziałów

b) nie biorą udziału w sprawowaniu zarządu spółki;

c) nie reprezentują spółki na zewnątrz.

Możliwość połaczenia

Połączenie AFI z jednym lub więcej AFI jest dopuszczalne, o ile wszystkie one posiadają formę prawną w postaci wspólnego funduszu lub funduszu inwestycyjnego, oraz pod warunkiem, że wszyscy biorący udział w fuzji skupiają tą samą kategorię inwestorów, zarówno profesjonalnych jak i indywidualnych. Postanowień sekcji 201A-201KΔ Prawa Spółkek dotyczących fuzji nie stosuje się do fuzji łączących się funduszy inwestycyjnych.

Plan połączenia

Przejmowane i przejmujące AFI powinny opracować wspólny plan połączenia,  zawierający następujące informacje:

a) oznaczenie rodzaju połączenia i AFI w nim uczestniczących;

b) ogólne ramy i podstawy połączenia;

c) oczekiwane skutki połączenia w stosunku do uczestników przejmowanych i przejmujących AFI;

d) kryteria wyceny aktywów oraz zobowiązań na dzień obliczania stosunku wymiany;

e) sposób kalkulacji stosunku wymiany;

f) przepisy mające zastosowanie do przeniesienia aktywów i wymiany udziałów;

g) oznaczenie dnia połączenia.  

Plan połączenia musi zostać przedstawiony CySEC i CySEC może żądać zawarcia w nim dodatkowych informacji.

 

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z Demetrios A. Demetriades w naszej Kancelarii pod numerem telefonu (+357 22 769000), za pośrednictwem faxu (+357 22 769004) lub poczty elektronicznej (dadlaw@cytanet.com.cy).

Treść tego artykułu ma w zamierzeniu stanowić jedynie ogólny zarys przedstawionego problemu. W każdej indywidualnej sprawie i specyficznych okolicznościach należy zasięgnąć profesjonalnej opinii.