Specjalizacje > Międzynarodowe fundusze inwestycyjne (ang. International Collective Investment Schemes)
Our Practice

Międzynarodowe fundusze inwestycyjne (ang. International Collective Investment Schemes)

Dostępne rodzaje: międzynarodowy fundusz inwestycyjny ICIS przeznaczony dla wszystkich uczestników rynku, fundusz ICIS dla doświadczonych inwestorów, oraz fundusz niepubliczny

Niepubliczne fundusze ICIS stanowią niepubliczną instytucję zbiorowego inwestowania, która w niewielkim stopniu podlega regulacji i posiada do 100 uczestników (nie licząc osób zatrudnionych przez fundusz oraz osób, które w trakcie zatrudnienia przez fundusz objęły jednostki uczestnictwa/udziały i pozostały w ich posiadaniu po ustaniu zatrudnienia), objętą zakazem oferty publicznej swoich udziałów.

I. Możliwe formy prawne cypryjskiego funduszu ICIS

Niepubliczny fundusz inwestycyjny ICIS może przyjąć formę spółki utworzonej zgodnie z cypryjską ustawą o spółkach, funduszu powierniczego przewidzianego w ustawie o międzynarodowych funduszach powierniczych, lub spółki osobowej utworzonej zgodnie z ustawą o spółkach osobowych i działalności gospodarczej prowadzonej na zasadzie samozatrudnienia. Posiadają one odpowiednio status międzynarodowej firmy inwestycyjnej (o kapitale stałym lub zmiennym), międzynarodowego funduszu powierniczego lub międzynarodowej spółki komandytowej.

Wyłącznym przedmiotem działalności niepublicznego funduszu ICIS jest zbiorowe (przy więcej niż jednym inwestorze) lokowanie funduszy wpłaconych przez uczestników (których liczba nie może przekroczyć 100, przy czym możliwe jest prowadzenie rachunków zbiorczych) w zamian za jednostki uczestnictwa/udziały w funduszu. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego nie jest wymogiem uznania danej formy inwestowania za niepubliczny fundusz ICIS. Jednostki uczestnictwa/udziały mogą być umarzane na żądanie inwestorów bezpośrednio z majątku funduszu ICIS (fundusze zamknięte nie podlegają przepisom o funduszach ICIS, o ile w dokumentach założycielskich funduszu nie określono inaczej). ICIS może mieć m.in. formę funduszu parasolowego z różnymi klasami udziałów dla każdego subfunduszu, strukturę funduszu podstawowego z funduszami powiązanymi, funduszu tworzonego na czas określony lub nieokreślony, lub funduszu funduszy. Jeśli chodzi o fundusze parasolowe, proces legislacyjny mający na celu wprowadzenie przepisów dotyczących spółek z wyodrębnionymi portfoliami typu PCC na Cyprze znajduje się na ostatnim etapie, do czasu ich wprowadzenia natomiast możliwe jest ograniczenie odpowiedzialności poprzez organizację funduszu w taki sposób, by każdy z subfunduszy prowadził swoją działalność inwestycyjną i transakcyjną za pośrednictwem spółki zależnej, lub poprzez zawieranie umów na zasadzie ograniczonego prawa regresu.

1. Osoba prawna jako preferowana forma działalności

Osoba prawna jest preferowaną formą prowadzenia działalności niepublicznego funduszu ICIS ze względu na możliwość zarządzania nią od wewnątrz. Niepubliczny fundusz ICIS może być wewnętrznie zarządzany przez członków zarządu, o ile bank centralny Cypru uzna, że dana firma inwestycyjna posiada wystarczające zasoby pod względem osób zajmujących stanowiska kierownicze. Z uwagi na to, że władze regulacyjne traktują niepubliczny fundusz ICIS jak umowę prywatną, a zatem stosują do niego obniżone standardy regulacyjne, fundusz ICIS zarządzany od wewnątrz nie podlega wymogom dotyczącym zatwierdzenia sposobu zarządzania aktywami, za wyjątkiem wymogu powołania członków zarządu posiadających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe odpowiednio do przedmiotu działalności funduszu. Do tego celu władze regulacyjne bierą pod uwagę ich kwalifikacje merytoryczne i wykształcenie, doświadczenie, reputację i dostępne zasoby kapitałowe.

2. Struktura zagranicznego funduszu podstawowego z cypryjskimi funduszami powiązanymi

Zagraniczny fundusz inwestycyjny (CIS), który zamierza utworzyć będący w całości jego własnością międzynarodowy fundusz inwestycyjny (ICIS) na Cyprze w celu inwestowania swoich aktywów za jego pośrednictwem (na zasadzie funduszu podstawowego z funduszami powiązanymi) i korzystania z sieci podpisanych przez Cypr umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie potrzebuje obecnie zezwolenia ze strony władz regulacyjnych.

II. Wymogi kapitałowe i dokumentacja

Udziały

Międzynarodowa firma inwestycyjna o stałym lub zmiennym kapitale prowadząca działalność jako niepubliczny fundusz ICIS nie podlega wymogowi minimalnego poziomu kapitału. Niepubliczne fundusze ICIS mogą emitować tylko udziały imienne. Dla zachowania niepublicznego charakteru funduszu, nałożone zostało ograniczenie dotyczące możliwości zbywania udziałów: dozwolona jest wyłącznie emisja udziałów imiennych, które mogą być przenoszone jedynie za zgodą zarządu, natomiast udziały objęte przez członków kierownictwa mogą być przenoszone za zgodą cypryjskiego banku centralnego. Jednostki uczestnictwa/udziały nie mogą być emitowane za częściową odpłatnością.

Składając wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego nadanie osobowości prawnej przez cypryjski bank centralny, zaleca się, by wnioskodawca sporządził memorandum oferty niepublicznej oraz akt założycielski i umowę spółki, jeżeli fundusz ma mieć formę osoby prawnej i być zarządzany wewnętrznie, wraz z informacją odnośnie kwalifikacji członków zarządu nie będących rezydentami Cypru jako osób, którym ma zostać powierzone zarządzanie funduszem, o ile nie jest planowane wyznaczenie zarządcy funduszu.

Cypryjski bank centralny nie wymaga wyznaczenia zarządcy funduszu, zależy to jednak od miejsca, w którym fundusz ICIS ma prowadzić działalność. W przypadku zagranicznej jurysdykcji może istnieć wymóg wyznaczenia zarządcy funduszu, aby możliwe było skorzystanie z zerowej stawki podatku dochodowego.

Ponadto, fundusz musi posiadać swojego powiernika, administratora i księgowego, który oprócz sporządzenia  sprawozdania finansowego przygotowywać będzie wycenę aktywów netto w przypadku, gdy wkład wniesiony aportem do funduszu ICIS przekracza 10% tej wartości. Audytor przygotowuje raport z opinią o dokonanej wycenie, w której stwierdza, że nie miały miejsca żadne istotne zmiany wartości od daty dokonania wyceny aktywów, oraz wyraża swoją opinię odnośnie wielkości planowanej emisji jednostek uczestnictwa/udziałów.