CYPRYJSKIE OBYWATELSTWO W DRODZE WYJĄTKU DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW NA CYPRZE (CYPRYJSKI PASZPORT I DOWÓD OSOBISTY)

Specjalizacje > Cypryjskie Obywatelstwo w drodze wyjątky dla zagranicznych inwestorów

CYPRYJSKIE OBYWATELSTWO W DRODZE WYJĄTKU DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW

1

OBYWATELSTWO CYPRU

 1. CYPRYJSKIE PASZPORTY/ DOWODY OSOBISTE
 2. PRAWO STALEGO POBYTU

Kontynuując politykę mającą na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, Rząd Cypryjski wprowadził dwa bardzo atrakcyjne rozwiązania pozwalające osobom spełniające określone kryteria na nabycie prawa stałego pobytu na Cyprze lub obywatelstwa Cypru i uzyskania Cypryjskiego paszportu.

Cypr jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Powoduje to, że posiadacz Cypryjskiego obywatelstwa i paszportu ma prawo osiedlić się i pracować w każdym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej.

MODEL UZYSKANIA CYPRYJSKIEGO OBYWATELSTWA PRZEZ ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW W DRODZE WYJĄTKU

Osoba niebędąca obywatelem Cypru, która spełni jedno z następujących kryteriów gospodarczych (A), osobiście lub za pośrednictwem spółki/ spółek, w których posiada udziały – proporcjonalnie do jej procentowego uczestnictwa w spółce – lub nawet jako przedstawiciel wysokiej kadry kierowniczej w spółce/ spółkach, które spełniają warunki gospodarcze (A), może ubiegać się o nabycie Cypryjskiego obywatelstwa w drodze wyjątku.

Wysoki przedstawiciel kadry kierowniczej może ubiegać się o obywatelstwo także wtedy, gdy otrzymuje takie wynagrodzenie, dla którego podatek dochodowy odprowadzony na Cyprze wynosi co najmiej 100,000 EURO łącznie przez okres 3 lat i o ile zapłacił już ten podatek lub dokonał jego przedpłaty.

Składający wniosek powinien zakończyć konieczne inwestycje w okresie 3 lat przed dniem zlożenia wniosku i musi utrzymać obiecane inwestycje przynajmniej przez trzy lata od dnia nadania obywatelstwa.

Ponadto, składający wniosek musi spełnić Warunki określone w części B.

Jeśli na skutek okresowych kontroli okaże się, że jakiś warunek nie jest spełniony, nadanie obywatelstwa może być odwołane.

A. KRYTERIA

A.1 Inwestycje w Obligacje Skarbowe

Składający wniosek musi nabyć Obligacje Skarbowe Republiki Cypru za kwotę przynajmniej 5,000,000 EURO.

Lub

A.2 Inwesycje w aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub organizacji

Składający wniosek musi nabyć aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub innych podmiotów (obligacje/ papiery wartościowe/ dłużne papiery wartościowe wyemitowane i zarejestrowane na Cyprze) za kwotę przynajmniej 5,000,000 EURO.

Trzeba zaznaczyć, że powyższe aktywa finansowe skłądajacy wniosek może nabyć albo w trakcie ich emisji albo później na rynku wtórnym.

Lub

A.3 Inwestycje w nieruchomości, zabudowę i inne projekty infrastrukturalne

Składający wniosek musi zainwestować przynajmniej 5,000,000 EURO w zakup i budowę nieruchomości lub w realizację innych projektów związanych z zagospoderowaniem przestrzennym (budownictwo mieszkaniowe i handlowe, budownictwo w sektorze turystyki lub inne projekty infrastrukturalne).

Lub

A.4 Zakup, tworzenie lub uczestnictwo w Cypryjskich spółkach lub innych formach działalności gospodarczej

Składajacy wniosek musi zainwestować przynajmniej 5,000,000 EURO w zakup, utworzenie lub uczestnistwo w spółkach lub w innych formach działalności gospodarczej, których siedzibą i miejscem prowadzenia działalności jest Cypr.

Powyższe podmioty muszą mieć rzeczywisty materialny związek z Cyprem i zatrudniać przynajmniej pięciu Cypryjskich obywateli.

W przypadku obowiązkowego przekształcenia depozytów na udziały, kryterium to należy uznać za spełnione.

Lub

A.5 Depozyty w bankach Cypryjskich

Składający wniosek lub spólki oraz trusty, ktorych jest on beneficjentem, muszą posiadać stały depozyt w Cypryjskich bankach przez co najmniej 3 lata o wartości przynajmniej 5,000,000 EURO.

Lub

A.6 Kombinacja wyżej wymienionych kryteriów: A1 (inwestycje w obligacje skarbowe), A.2 (inwesycje w aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub organizacji), A.3 (inwestycje w nieruchomości, zabudowę i inne projekty infrastrukturalne), A.4 (zakup, utworzenie lub uczestnictwo w Cypryjskich spółkach lub innych formach działalności gospodarczej), A.5 (depozyty w bankach Cypryjskich)

Składający wniosek może częściowo spełnić każde z powyższyc kryteriów, jednak łączna wartość inwestycji gospodarczych musi wynosić przynajmniej 5,000,000 EURO.

A.7 Osoby, których depozyty w Banku Ludowym straciły na wartości w związku z opodatkowaniem depozytów wprowadzonym po 15-tym marca 2013r.

Składający wniosek będzie uważany za spełniającego kryterium gospodarcze, jeśli wartość jego depozytu po obniżeniu wynosi przynajmniej 3,000,000 EURO.

Jeśli depozyt składającego wniosek został obniżony do wartości niższej niż 3,000,000 EURO, nadal może on złożyć wniosek, o ile poczyni dodatkowe inwestycje zgodnie z kryteriami A1 (inwestycje w obligacje skarbowe), A.2 (inwesycje w aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub organizacji), A.3 (inwestycje w nieruchomości, zabudowę i inne projekty infrastrukturalne), A.4 (zakup, tworzenie lub uczestnictwo w Cypryjskich spółkach lub innych formach działalności gospodarczej), A.5 (depozyty w bankach Cypryjskich) w celu osiągnięcia kwot określonych w ww. kryteriach.

A.8 Znaczące inwestycje zbiorowe

Rada Ministrów w szczególnych wypadkach ma prawo zmniejszyć wymagania określone w kryteriach A1 (inwestycje w obligacje skarbowe), A.2 (inwesycje w aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub organizacji), A.3 (inwestycje w nieruchomości, zabudowę i inne projekty infrastrukturalne), A.4 (zakup, tworzenie lub uczestnictwo w Cypryjskich spółkach lub innych formach działalności gospodarczej) w następujący sposób:

 1. Obniżyć wymaganą kwotę do 2,500,000 EURO dla inwestorów, którzy w sposób oczywisty uczestniczą w programie szczególnej zbiorowej inwestycji, o ile łączna wartość tej inwestycji wynosi przynajmniej 12,500,000 EURO.

 2. Obniżyć wymaganą kwotę do 2,000,000 EURO dla inwestorów, którzy w sposób oczywisty uczestniczą w programie szczególnej zbiorowej inwestycji, o ile łączna wartość tej inwestycji wynosi więcej niż 12,500,000 EURO. Postanowienie to ma moc obowiązujacą do 1 czerwca 2014 r.

Ponadto, warunki określone w (I) i (II) uznaje się za spełnione także, jeśli inwestycje określone w kryteriach A1 – A4 będą realizowane przez różnych sprzedawców/ dostawcow usług (osoba fizyczna lub prawna).

B. WARUNKI

 1. Niekaralność: Składający wniosek musi posiadać czystą historię kryminalną. Ponadto, jego dane nie może być zamieszczone na liście osób, których własność może być zajęta w granicach Unii Europejskiej.

 2. Pobyt na Cyprze: We wszystkich przypadkach wymienionych na liście A, składający wniosek musi posiadać na właśność nieruchomość na Cyprze, której wartość zakupu wynosi nie mniej niż 500,000 EURO plus VAT.

C. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Niekaralność

Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia i kraju miejsca zamieszkania (jeśli się różnią).

2. Miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Cypryjskiej

(a) Umowa sprzedaży;

(b) Tytuły własności/ Zaświadczenie o zawarciu umowy z Departamentem ds. Gruntów i Pomiarów;

(c) Potwierdzenie uiszczenia umówionej kwoty zakupu

(d) Kopia przelewu bankowego na konto Cypryjskiej instytucji bankowej należące do sprzedawcy lub przedsiębiorstwa sprzedawcy.

W zależności od rodzaju inwestycji mogą być wymagane następujące dokumenty:

(a) Świadectwo rejestracji spółki/ spółek w Rejestrze Spółek;

(b)  Świadectwo udziałowe lub inne zaświadczenia dowodzące, iż wnioskodawca jest beneficjentem i właścicielem firmy/ firm; 

(c) Sprawozdania finansowe spółki/ spółek za ostatnie trzy lata poprzedzające złożenie wniosku;

(d) W przypadku gdy składający wniosek jest przedstawicielem wysokiej kadry kierowniczej konieczne jest dołączenie umowy o pracę i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Przedłożenie innych dokumentów może być wymagane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministrestwo Finansów.

Ponadto, następujące dokumenty są wymagane w przypadku:

1. Inwestycji w Obligacje Skarbowe

(a) zaświadczenia wydane przez Skarb Państwa Republiki Cypru potwierdzające zakup Obligacji Skarbowych.

2. Inwestycje w aktywa finansowe Cypryjskich spółek lub organizacji

(a) Tytuł/ Tytuły własności i inne dokumenty dotyczące Aktywów Finansowych;

(b) Kopie przelewów na konto Cypryjskiej komercyjnej instytucji bankowej należące do danej firmy lub organizacji;

3. Inwestycje w nieruchomości, zabudowę lub inne projekty infrastrukturalne

(a) Umowa sprzedaży;

(b) Akt własności/ Akt notarialny o przeniesieniu prawa własności/ Wpis do Ksiąg Wieczystych;

(c) Potwierdzenie uiszczenia uzgodnionej kwoty zakupu;

(d) Kopia przelewu na konto Cypryjskiej komercyjnej instytucji bankowej należące do Sprzedającego albo firmy Sprzedającego.

4. Zakup, tworzenie lub uczestnictwo w Cypryjskich spółkach lub innych formach działalności gospodarczej

(a) Umowa sprzedaży;

(b) Potwierdzenie uiszczenia uzgodnionej kwoty zakupu;

(c) Świadectwo udziałowe lub inne zaświadczenia dowodzące, iż wnioskodawca jest beneficjentem i właścicielem firmy/firm;

(d) Kopia przelewu na konto Cypryjskiej komercyjnej instytucji bankowej należące do danej firmy lub organizacji;

(e) Potwierdzenie z Wydziału do Spraw Ubezpieczeń Społecznych o ubezpieczeniu Cypryjskich pracowników firmy;

(f) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu, uzyskiwanym przez Cypryjskich pracowników spółek lub firm, które są przedmiotem inwestycji Wnioskodawcy.

5. Depozyty w bankach Cypryjskich

(a) Zaświadczenie z Banku Cypryjskiego o posiadaniu Depozytów Stałych przez okres trzech lat przez firmy lub trusty, których Wnioskodawca jest beneficjentem i właścicielem;

(b) Kopia przelewu na konto Cypryjskiej komercyjnej instytucji bankowej.

6. Opodatkowanie depozytów w Banku Ludowym

(a) Zaświadczenie o poziomie i dokładnej dacie opodatkowania depozytów;

(b) W przypadku depozytów należących do firm, których Wnioskodawca jest beneficjentem, Świadectwo rejestracji w rejestzre Spółek i/lub inny dokument, wraz z deklaracją zarządcy środkami potwierdzającym, że Wnioskodawca jest związany z w/w firmą.

 

DEMETRIOS A.DEMETRIADES LLC

Oferujemy:

Nasze doświadczenie

Demetrios A. Demetriades LLC ma szerokie doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu wniosków o nadanie Cypryjskiego Obywatelstwa/ Cypryjskiego Paszportu i prawa pobytu do Misterstwa Spraw Wewnętrznych i świadczy usługi w tym zakresie.

Wnioski są przygotowywane w możliwie jak najkrótszym terminie przez specjalny Departament ds. Imigracyjnych działający w naszej Kancelarii.

Złożone do tej pory wnioski o nadanie Paszportów i Obywatlestwa Cypru lub Stałego Pobytu zostaly zakończone sukcesem, przy zachowaniu konkurencyjnych stawek.

Naszą wiedzę

 • Posiadamy dogłebną wiedzę na temat procedur i przepisów prawnych by zapewnić pozytywne rozpatrzenie wniosków

 • Ściśle współpracujemy i pozostajemy w stałym kontakcie z odpowiednimi Departamentami Rządowymi

 • Jako firma prawnicza z 50-letnim doświadczeniem, zapewniamy maksimum dyskrecji

 • Nasz doświadczony zespół udziela Klientom niezbędnych i wyczerpujcych informacji odnośnie wniosku i innych formalności, w celu uniknięcia wszelkich niedogodności związanych z etapem kompletowania wniosku

 • W razie potrzeby towarzyszymy składającym wniosek w czasie finalizowania procedury i odbierania przez nich dokumentów/ Paszportu/ Dowodu Osobistego

 • Na bieżąco udzielamy pełnych informacji o zmianie przepisów i wyjaśniamy zagadnienia proceduralne

Nasze wsparcie

 • Wyjaśniamy poszczególne etapy składania wniosku

 • Zapewniamy pomoc związaną z przygotowaniem i opiniowaniem umów sprzedaży

 • Przeprowadzamy procedury due dilligence odnośnie nabywanych nieruchomości

 • Doradztwo w zakresie podatkowych skutków inwestycji

 • Składamy wnioski i nadzorujemy postępowanie w sprawie ich rozpatrywania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

 • Zakładamy Cypryjskie Firmy w celu utrzymywania inwestycji

 • Przygotowujemy dokumenty

 • Sprawdzamy wnioski o nadanie obywatelstwa i załączone do nich dokumenty

 • Nieprzerwanie śledzimy status wniosku

 • Składamy pełne sprawozdania z postępów prac związanych ze złożeniem wniosku

 • Po uzyskaniu obywatelstwa przez Wnioskującego, udzielamy pomocy Jego rodzinie w celu uzyskania przez nich Cypryjskiego Paszportu/ Dowodu Osobistego

 

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z Demetrios A. Demetriades w naszej Kancelarii pod numerem telefonu (+357 22 769000), za pośrednictwem faxu (+357 22 769004) lub poczty elektronicznej (dadlaw@cytanet.com.cy).

Treść tego artykułu ma w zamierzeniu stanowić jedynie ogólny zarys przedstawionego problemu. W każdej indywidualnej sprawie i specyficznych okolicznościach należy zasięgnąć profesjonalnej opinii.

Name Size Download
OBYWATELSTWO DLA INWESTOROW.pdf 96.36 Kb .pdf