Trust

Our Practice

TRUST

Izba Reprezentantów przyjęła nową ustawę dotyczącą Międzynardowego Trustu Cypryjskiego, która to powinna być interpretowana łącznie z podstawową Ustawą o Międzynarodowych Trustach z 1992 roku. Nowa ustawa wprowadziła znaczące zmiany w definicji Międzynarodowego Trustu Cypryjskiego.

DEFINICJA

Międzynarodowowy Trust” oznacza Trust , w którym:

a) Założyciel jest osobą fizyczną lub prawną, która nie była rezydentem Republiki Cypryjskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok ustanowienia Trustu;

b) Przynajmniej jeden z Powierników pozostaje przez cały czas istnienia Trustu rezydentem Republiki Cypryjskiej;

c) Żaden z Beneficjentów, niezależnie od tego, czy są oni osobami prawnymi czy fizycznymi, za wyjątkiem organizacji charytatywnych, nie był rezydentem Republiki Cypryjskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok ustanowienia Trustu.

Pojęcie „Rezydent Republiki Cypryjskiej” powinno być definiowane zgodnie z Prawem Podatkowym Republiki Cypryjskiej.

Ponadto, Trust nie przestaje być Trustem Międzynarodowym jedynie ze względu na to, że Założyciel lub Powiernik, czy też jeden lub kilku z Beneficjentów jest spółką osobową lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powiernik”oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem lub przechowuje lub w której posiadanie przekazany został lub ma zostać przekazany majątek Trustu zostaje przekazany do przechowywania na rzecz Beneficjenta niezależnie od tego, czy Powiernik jest również Beneficjentem Trustu, oraz/lub do innych celów nie leżących wyłącznie w interesie Powiernika.

Zbycie” oznacza jedno rozporządzenie lub więcej rozporządzeń, które dochodzą do skutku, włączając jakąkolwiek transakcję, darowiznę, dodatki lub przeniesienie własności w jakikolwiek inny sposób.

Beneficjent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, w tym osoby nienarodzone na dzień utworzenia Trustu, lub część klasy osób, którym przysługuje prawo lub udział w majątku Trustu.

Prawo do dziedziczenia” zgodnie z prawem każdej innej jurysdykcji niż Republiki Cypru oznacza prawo, roszczenie lub interes odnoszące się do lub przeciwko prawu własności jakiejkolwiek osoby, stanowiące rezultat lub uważane za rezultat lub pozostające w związku ze śmiercią osoby, z wyjąkiem prawa, roszczenia lub interesu, którego podstawą jest testament lub będącego skutkiem jakiegokolwiek innego świadomego rozporządzenia dokonanego przez tą osobę lub które jest rezultatem wyraźnego ograniczenia prawa do dziedziczenia własności w stosunku do konkretnej osoby.

Wierzyciel” oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, w stosunku do których Założyciel ma dług lub inne zobowiązania na dzień utworzenia Trustu lub na dzień przeniesienia własności do Trustu.

Założyciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przenosi majątek do Trustu lub też rozporządza majątkiem na zasadzie Trustu testamentowego.

Protektor” oznacza osobę różną od Powiernika, której powierzone zostały dowolne uprawnienia na mocy umowy powierniczej, w tym upoważnienie do pełnienia funkcji doradczej wobec Powiernika w związku z wykonywaniem jego obowiązków, lub też w odniesieniu do prawa Powiernika do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia, obejmujące również prawo do powołania lub odwołania Powiernika.

Zamiar popełnienia oszustwa przez Założyciela” oznacza zamiar podstępnego uniknięcia spełnienia jego zobowiązania wobec wierzyciela.

Zobowiązanie” oznacza dług lub zobowiąznie istniejące przed dniem umówionego przeniesienia własności i znane osobie dokonującej tego przeniesienia.

Majątek Trustu” oznacza majątek posiadany w danym czasie przez Trust.

Nominator” oznacza osobę lub osoby, których obowiązkiem jest zapewnienie, by właściwa działalność Międzynarodowego Trustu nie została utworzona w celach charytatywnych.

UMOWA POWIERNICZA

Trust nie jest osobą prawną, ale umową pomiędzy Założycielem a Powiernikiem, która określa ich zadania i obowiązki.

Trust nie jest uważany za osobę prawną przez żadną Umowę w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania i dlatego by móc czerpać korzyści przewidziane w takiej Umowie i brać udział np. w umowach joint-venture, prowadzić działalność handlową, posiadać prawa własności intelektualnej, Trust musi utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z możliwości, jakie daje Trust Cypryjski, może skorzystać:

 • Osoba prywatna, która chce przekierować swoje zagraniczne dochody na Trust dyskrecjonalny zamiast do kraju, którego jest rezydentem;

 • Osoba prywatna, która chce wyzbyć się swojego majątku osobistego z powodów skarbowych lub innych;

 • Osoba prywatna, która pragnie zachować anonimowość i poufność w kwestii własności swojej spółki handlowej. Akcje/udziały mogą być przechowywane przez Trust dyskrecjonalny, spółka zaś może prowadzić swoją działalność handlową i finansową bez ujawniania tożsamości faktycznych właścicieli spółki;

 • każda zagraniczna firma powiernicza lub Trust w celu skorzystania z unikalnych korzyści płynących z przepisów Cypryjskiego prawa podatkowego.

Biorąc pod uwagę położenie Cypru, znajdującego się na skrzyżowaniu szlaków Europy, Azji i Afryki, będącego jednocześnie członkiem Unii Europejskiej, w połączeniu z korzyściami, o których mowa powyżej, Cypr można uznać za jurysdykcję wymarzoną dla ustanowienia Trustu.

POZOSTAŁE KORZYŚCI

 • Dochody i zyski Międzynarodowego Trustu Cypryjskiego nie podlegają opodatkowaniu na Cyprze;

 • Nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli Założyciel nie posiada miejsca zamieszkania na Cyprze, a majątek powierzony Trustowi nie znajduje się na Cyprze;

 • Aktywa i pasywa mogą być przechowywane w dowolnej walucie obcej i w dowolnym kraju;

 • Brak wymogu rejestracji Trustu przez władze państwowe lub inne urzędy;

 • Wymóg poufności zagwarantowany przez Prawo;

 • Z zastrzeżeniem warunków umowy powierniczej, nie istnieje ograniczenie co do okresu trwania Trustu; ważność umowy powierniczej może zostać podważona wyłącznie w ciągu dwóch lat od dnia przeniesienia aktywów Trustu;

 • Trust może w dowolnym momencie zmienić swoje prawo właściwe na prawo innej jurysdykcji;

 • Opłata stemplowa od umowy powierniczej wynosi maksymalnie 500 EURO.

Uprawnienia i upoważnienia wynikające z przepisów Ustawy w stosunku do Powiernika, Protektora, Założyciela i Nominatora mają charakter dodatkowy do uprawnień i upoważnień, które mogą zostać przewidziane w umowie powierniczej i stosuje się je wyłącznie, jeśli umowa powiernicza nie stanowi inaczej.

Z zastrzeżeniem odmiennych powstanowień umowy powierniczej, wszystkie kwestie związane z Międzynarodowym Trustem lub jakimkolwiek przeniesieniem własności do takiego Trustu włączając bez ograniczeń kwestie związne z :

a) ważnością, interpretacją lub skutkiem ustanowienia lub rozporządzenia lub jakąkolwiek ich zmianą;

b) ważnością jakiegokolwiek przeniesienia lub innego rozporządzenia własnością Trustu;

c) zarządem Trustem niezależnie od tego czy zarządzanie ma miejsce na terytorium Republiki Cypryjskiej czy poza nim, włączając kwestie odnoszące się do działalności, powołania czy odwołania Powierników, Protektorów czy Nominatorów

d) działalnością w stosunku do Trustu i jej zakresem włączając bez ograniczeń prawo do zmiany, odwoływania powołań i ważności takich aktów;

e) uprawnieniami, obowiązkami, zobowiązaniami Powierników, Protektorów, Nominatorów odnoszących się do działalności Trustu lub pozostających w związku z obowiązkami i uprawnieniami Powierników, Protektorów i Nominatorów nadzorujących Trust;

będą regulowane przez prawo Cypryjskie, bez względu na prawo jakiegokolwiek innego kraju, o ile prawo właściwe dla dziedziczenia mienia obowiązujące na Cyprze lub w innym kraju nie wpływa w żaden sposób na przeniesienie własności lub rozporządzenia czy na ważność Międzynarodowego Trustu.

Po ostatnich zmianach Cypryjskie Prawo Powiernicze zostało dostosowane do prawa innych jurysdykcji offshore.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, Międzynardowy Trust Cypryjski, utworzenie Trustu (settlement), przeniesienie własności lub rozporządzenie na rzecz Trustu nie może zostać uznane za nieważne i nie może zostać uchylone i zaskarżone oraz Założyciel, Powiernika, Nominator, Protektor, Beneficjent Trustu nie mogą być pozbawieni jakiegokolwiek prawa z tego powodu, że:

a) prawo właściwe dla innej jurysdykcji zakazuje albo nie uznaje lub nie zezwala na tworzenie instutucji Trustu;

b) Trust lub rozporządzenie tracą moc prawną lub powodują albo mogą powodować uchylenie, unieważnienie lub wygaśnięcie praw, roszczeń, zobowiązań lub obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w innych jurysdykcji czy jednej z tych osób,

i) z powodu osobistego związku z Założycielem lub Beneficjentem itp. Lub ze względu na prawo dziedziczenia;

ii) lub ponieważ jest to lub może być niezgodne z prawem, orzeczeniem sądowym lub administracyjnym, których celem jest uznanie, ochrona czy wykonanie któregokolwiek z tych praw.

Prawo przyznaje szerokie uprawnienia Protektorowi, włączając prawo do doradzania Powiernikom odnośnie wykonywanych przez nich obowiązków i prawo veta w stosunku do działań Powierników, w tym prawo do powoływania i odwoływania Powiernika.

Ponadto, zmiany w Cypryjskim Prawie Powierniczym dotyczą także kwestii :

 1. ważności, interpretacji i rezultatów posiadania Trustu;

 2. ważności lub skutków ustanowienia, przeniesienia lub rozporządzenia majątkiem Trustu, zarządzania Trustem niezależnie od tego czy zarządzanie ma miejsce na terytorium Republiki Cypryjskiej czy poza nim, mianowania Powierników lub Nominatora.

Zmiana Trustu i ograniczenie takiej możliwości lub odwołanie czynności, zadań, obowiązków, zobowiązań i uprawnień Powierników, Protektorów lub Nominatorów wykonywanych w związku z działalnością Trustu będą podlegały prawu Republiki Cypryjskiej bez odniesienia do do prawa właściwego w innej jurysdykcji.

Prawo spadkowe obowiązujące na Cyprze lub w innym kraju w żaden sposób nie wpływa na rozporządzenie lub ważność Międzynarodowego Trustu.

UPRAWNIENIA ZAŁOŻYCIELA

Postanowienia ogólne

Nie naruszając postanowień innych ustaw i rozporządzeń, Założyciel może zachować lub mogą być mu przyznane uprawnienia lub udziały w Funduszu Trustu lub poniższe uprawnienia, niezależnie czy uprawnienia te są przez niego zachowane czy przyznane są mu w związku z pełnieniem przez niego funkcji Protektora lub Nominatora lub w inny sposób, nie wpływa to w żaden sposób na ważność Trustu i nie może utrudniać lub opóźniać jego działalności .

Założyciel ma prawo do:

 1. odwołania, zmiany warunków Trustu lub innych Trustów lub uprawnień wynikajacych całkowicie lub częściowo z Trustu;

 2. zbycia, podziału, wypłaty lub innego rozporządzenia majątkiem lub zyskiem Trustu lub do wydawania wytycznych odnośnie ograniczenia takiego zbycia, podziału, wypłaty czy rozporządzenia;

 3. działania w charakterze członka zarządu i wydawania poleceń dotyczących powoływania i odwoływania członków zarządu lub innych członków kierownictwa spółki należącej do Trustu;

 4. wydawania poleceń Powiernikom w związku z zakupem, zachowaniem, sprzedażą, zarządzaniem, pożyczaniem, obciążaniem, zastawianiem lub ustanawianiem hipoteki na majątku Trustu lub do wykonywania jakichkolwiek uprawnień odnoszących skutek wobec tego majątku;

 5. powoływania lub odwoływania Powierników, Nominatorów, Protektorów lub Beneficjentów;

 6. powoływania lub odwoływania zarządzających aktywami lub administratorów Funduszu;

 7. zmiany prawa właściwego mającego zastosowanie do Trustu lub zmiana jurysdykcji dla spraw związanych z zarządem Trustem;

 8. ograniczenia zakresu upoważnienia lub uprawnień decyzyjnych Powierników poprzez nałożenie wymogu uzyskania zgody powierzającego lub osoby określonej umowie powierniczej.

Gdy powyższe uprawnienia zostały zachowane przez Założyciela lub przyznane są mu w związku z pełnieniem przez niego funkcji Protektora lub Nominatora, zgodna z tymi instrukcjami działalność Powiernika nie jest uważana za przekraczanie uprawnień i naruszenie Trustu.

Ponadto o ile powyższe uprawnienia zostały zachowane przez Założyciela lub przyznane są mu w związku z pełnieniem przez niego funkcji Protektora lub Nominatora, korzystanie z nich przez Założyciela nie jest uważane za działanie z zamiarem popełnienia oszustwa.

OKRES TRWANIA TRUSTU

Trust Międzynarodowy ustanowiony w dniu lub po dniu wejścia w życie zmian do Ustawy, w zależności od warunków umowy powierniczej, nie podlega żadnym ograniczeniom co do okresu trwania, o ile istnieje w sposób ważny, oraz nie mają zastosowania żadne zasady prawne ani regulacje, które wprowadzałyby przepis o skutku przeciwnym w zakresie ciągłości i istnienia, inwestycji długoterminowych, czy innych zasad lub regulacji odnoszących się do Trustu ani też do zbycia, podziału, wypłaty lub przeniesienia jego majątku.

Ponadto, o ile w umowie powierniczej nie przewidziano inaczej, przeniesienie, podział, wypłata, wykorzystanie lub zbycie dochodów lub kapitału Trustu na rzecz innego Trustu nie podlega unieważnieniu jedynie na tej podstawie, że ów inny Trust kontynuuje swoje istnienie w sposób ważny po dacie, z którą wygasa ważność dotychczasowego Trustu.

PRAWO WŁAŚCIWE

1. Jeśli chodzi o wybór prawa, gdy umowa powiernicza zawiera stosowne postanowienie, prawem właściwym jest to, które zostało przewidziane w umowie.

2. W przypadku wyraźnego lub domniemanego wyboru prawa Cypryjskiego, zgodnie z tym prawem wybór w ten sposób dokonany jest ważny, rozstrzygający i ostateczny.

3. Jeżeli prawo jurysdykcji wskazanej w umowie nie przewiduje tworzenia Trustów lub określonej klasy Trustów, zapis ten nie ma zastosowania.

4. Stosuje się następujące kryteria, w zależności od tego, czy Trust jest najbliżej związany z:

 1. krajem, w którym Trust jest zarządzany,

 2. krajem, w którym znajdują się aktywa Trustu,

 3. krajem rezydencji Powiernika,

 4. w zależności od przedmiotu działalności Trustu - krajami, w których będzie ona prowadzona.

W przypadku, gdy zgodnie z powyższymi kryteriami określania prawa właściwego przewidzianymi w Ustawie Trust jest najbliżej związany z jurysdykcją Republiki Cypryjskiej. Uznanie prawa Cypryjskiego za prawo właściwe jest ważne i rozstrzygające, niezależnie od innych okoliczności.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI BENEFICJENTOM

Powiernik nie będzie udzielał żadnych informacji lub ujawniał sprawozdań finansowych, chyba że jest to konieczne i nie zagraża interesom Trustu.

OPODATKOWANIE

Dochody i zyski Trustu pochodzące lub które uznaje się za pochodzące ze źródeł znajdujących się w Republice Cypryjskiej lub poza nią podlegają opodatkowaniu w Republice w przypadku Beneficjenta, który jest jej rezydentem.

W przypadku Beneficjenta nie będącego rezydentem Republiki Cypryjskiej, jego dochody i zyski Trustu Międzynarodowego pochodzące lub które uznaje się za pochodzące ze źródeł znajdujących się w Republice Cypryjskiej lub poza nią podlegają opodatkowaniu w Republice.

Nie naruszając Rozporządzenia Rady (WE) nr44/2001z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Cypryjski sąd posiada jurysdykcje w wypadkach gdy:

a) Prawo właściwe dla Trustu lub znaczącej części Trustu jest prawo Republiki Cypryjskiej;

b) Powiernik Trustu jest rezydentem Cypru;

c) Spółka działająca jako Powiernik oferujący usługi związane z zarządem ma siedzibę na terytorium Republiki Cypryjskiej;

d) Jakikolwiek majątek Trustu znajduje się na terytorium Republiki Cypryjskiej;

e) Zarząd majątkiem Trustu jest sprawowany na terytorium Republiki Cypryjskiej;

f) Strony zgodziły się poddać jurysdykcji sądów Cypryjskich;

g) Dokument tworzący lub ustanawiający Trust zawiera postanowienie poddające wszelkie spory właściwości sądów Cypryjskich.

Jursdykcja ta jest wyłączna, jeśli umowa powiernicza ustanawiająca Trust nie stanowi inaczej.

Jeśli Międzynarodowy Trust zawiera klauzulę ustanawiającą jurysdykcję Cypru, prawo Cypryjskie stosuje się niezależnie od norm kolizyjnych obowiązujących w Republice a zmieniona Ustawa stanowi regulację, która powinna być przestrzegana jako podstawowa zasada porzadku publicznego.

1. Zagraniczny Trust podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem kraju określonym w umowie powierniczej.

2. Zagraniczny Trust nie może zostać zawarty na Cyprze, jeśli sąd stwierdzi, iż jest to niezgodne z porządkiem publicznym.

Zgodnie ze zmienioną Ustawą, niezależnie od czasu utworzenia Trustu, jego postanowienia nie wpływają na ważność wcześniejszych rozporządzeń.

Przepisy nowej Ustawy w żaden sposób nie niewpływają na ważność wszcześniej ważnych rozporządzeń i Trustów.

 

DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC

Demetrios A. Demetriades LLC posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu Cypryjskich Trustów Międzynarodowych, w tym w przygotowywaniu umów powierniczych, otwieraniu kont bankowych dla Trustów na Cyprze i za granicą oraz w zakresie prowadzenia ich pełnej działalności i sprawowania zarządu za pośrednictwem Dadlaw Trustees Limited, będącą jedną z naszych firm, która świadczy usługi powiernicze Międzynarodowym Trustom Cypryjskim.

Uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Seminariach, podczas których wygłaszalismy prezentacje promujące korzyści Cypryjskich Trustów Międzynarodowowych, korzyści i ochronę wynikającą ze struktur obejmujących Cypryjskie Trusty Międzynarodowe i inne korzyści takie jak prawnie zagwarantowana anonimowość i poufność.


W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z Demetrios A. Demetriades w naszej Kancelarii pod numerem telefonu (+357 22 769000), za pośrednictwem faxu (+357 22 769004) lub poczty elektronicznej (dadlaw@cytanet.com.cy).

Treść tego artykułu ma w zamierzeniu stanowić jedynie ogólny zarys przedstawionego problemu. W każdej indywidualnej sprawie i specyficznych okolicznościach należy zasięgnąć profesjonalnej opinii.