Alert Podatkowy Cypryjsko-Rosyjska umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania odroczony artykul w zakresie zyskow kapitalowych

 

Zgodnie z protokotem zawartym w 2010 roku, zmieniajacym umow~ Cypryjsko-Rosyjski 0 unikaniu podw6jnego opodatkowania, w artykule 13 przewidziane jest prawo uzyskania zysk6w kapitatowych wynikajClcych ze sprzedazy udziat6w lub podobnych praw wynikajClcych z uzyskania wiecej niz 50% wartosci majCltku nieruchomego potozonego na ich wtasnym terytorium. Te przepisy miaty wejsc w zycie od 1 stycznia 2017 r.

Zostalismy poinformowani przez Cypryjskie Ministerstwo Finans6w, ze powyzszy artykut nie wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2017 roku w wyniku porozumienia pomi~dzy wladzami Cypryjskimi i Rosyjskimi. Doktadniej zastosowanie postanowien artykutu 13 zostato odroczone do czasu wprowadzenia podobnych zapis6w dotyCZClcych dwustronnych um6w podatkowych zawartych przez Federacj~ RosyjskCl z innymi krajami europejskimi.

W oparciu 0 powyzsze, Cypr pozostaje atrakcyjnym miejscem pod wzgl~dem zysk6w kapitatowych osiClgni~tych ze sprzedazy udziat6w w jednostkach rosyjskich. Pozostajemy do Panstwa dyspozycji w prowadzeniu i strukturyzacji sp6tek z wykorzystaniem Cyprus Holding SPVs.