Dyrektorzy w Spółkach Prawa Cypryjskiego, Rozdz. 113.

Wprowadzenie

Rada Dyrektorów w Spółkach Cypryjskich jest organem administracyjnym odpowiedzialnym za bieżące sprawowanie zarządu Spółką.

Zgodnie z Art. 170 Prawa  Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113, Zarząd w prywatnych Spółkach akcyjnych obligatoryjnie składa się z co najmniej jednego Dyrektora, podczas gdy  Zarząd Spółek publicznych składa się z co najmniej dwóch Dyrektorów. W przypadku spółek jednoosobowych, jedyny Dyrektor może być również sekretarzem spółki (Art. 171 (1) ustawy Prawa  Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113).

Pomimo, iż przepisy Prawa Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113 nie wskazują w sposób jednoznaczny maksymalnej liczby Dyrektorów mianowanych do Rady Dyrektorów Spółki Cypryjskiej, to jednak takie ograniczenie jest wskazywane w Statucie każdej Spółki Cypryjskiej.

 

Kto może zostać powołany na stanowisko Dyrektora?

Każda osoba fizyczna lub prawna może zostać Dyrektorem Spółki Cypryjskiej.

W Prawie Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113 nie ma wyraźnych postanowień ani żadnych wymogów formalnych dotyczących mianowania osoby fizycznej lub prawnej na stanowisko Dyrektora. Ponadto, Dyrektor Spółki Cypryjskiej nie musi być akcjonariuszem Spółki.

 

Powołanie i odwołanie Dyrektorów

Pierwsi Dyrektorzy Spółki Cypryjskiej są powoływani przez właścicieli Spółki. Procedura związana z powołaniem i odwołaniem kolejnego Dyrektora jest wskazana w Statucie Spółki.

Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki mianowanie Dyrektora może nastąpić np. w przypadku konieczności wypełnienia wakatu na skutek odejścia Dyrektora na emeryturę lub gdy konieczne jest wyznaczenie dodatkowego Dyrektora.

Spółka może w drodze zwykłej uchwały Walnego Zgromadzenia odwołać Dyrektora ze stanowiska przed upływem jego kadencji, pomimo jakichkolwiek odmiennych postanowień przewidzianych w Statucie Spółki czy też jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem a Spółką.

 

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora jest powoływany w przypadkach, gdy właściwy Dyrektor nie może być obecny w posiedzeniu Zarządu. W takich przypadkach, pod warunkiem, że jest to zawarte w Statucie Spółki może zostać powołany na jego miejsce zastępca po zatwierdzeniu jego powołania przez Radę Dyrektorów. Cypryjskie Prawo Spółek, Rozdz. 113 nie przewiduje uprawnienia do mianowania zastępcy Dyrektora, dlatego takie postanowienie musi być zawarte w Statucie Spółki.

Zastępca Dyrektora przejmuje wszystkie funkcje Dyrektora, który go wyznaczył, w tym również prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia i głosowania na wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów Spółki. Zastępca Dyrektora przejmuje funkcję Dyrektora, który go wyznaczył, nie jest natomiast jego reprezentantem działającym w jego imieniu, w konsekwencji w tym zakresie będzie ponosić odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania.  

 

Posiedzenia Rady Dyrektorów

Jeśli Rada Dyrektorów nie oddelegowała swoich uprawnień, Dyrektorzy odbywają posiedzenia w celu omówienia spraw związanych z działalnością Spółki. Statut Spółki reguluje czas wymaganego zawiadomienia o  posiedzeniu celem ustalenia kworum i określeniem  niezbędnej  ilości głosów do podjęcia decyzji.

 

Posiedzenia Rady Dyrektorów mogą odbywać sie na Cyprze lub za granicą, a także zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez telefon lub w inny sposób, który umożliwia  równolegle słyszeć i być słyszanym przez innych uczestników. Uczestnictwo zdalne powinno być brane pod uwagę w celu ustalenia kworum.

 

Uprawnienia

Uprawnienia jakie przysługują Radzie Dyrektorów spółki są określone w Statucie Spółki.

Rada Dyrektorów jest organem administracyjnym spółki, który posiada uprawnienia do wykonywania zarządu Spółką. Niemniej jednak, powyższe uprawnienia są ograniczone przepisami prawa (Rozdz. 113 Prawo Spółek Cypryjskich), które przewidują wyłączne uprawnienia dla Walnego Zgromadzenie Spółki jak np.  do przyjęcia specjalnej uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w celu obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub dobrowolnej likwidacji Spółki. Ponadto uprawnienia Dyrektorów mogą być ograniczone w Statucie Spółki.

Obowiązki

Obowiązki Dyrektorów na Cyprze wynikają zarówno z obowiązujących ustaw jak i prawa zwyczajowego i zawierają się w następujących kategoriach:

(i) obowiązki powiernicze;

(ii) obowiązki ustawowe; i

(iii) obowiązek działania z należytą starannością

 

            1.Obowiązki powiernicze

Zasadą leżącą u podstaw obowiązku powierniczego jest lojalność. Zatem Dyrektorzy są zobowiązani wobec Spółki do działania w dobrej wierze dla ogólnej korzyści spółki, co oznacza, że ​​muszą wykonywać swoje obowiązki uczciwie i w najlepszym interesie spółki oraz akcjonariuszy, zarówno obecnych jak i przyszłych. Ponadto Dyrektorzy nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której ich obowiązki wobec spółki oraz interes prywatny mogą pozostawać w konflikcie. Dyrektorzy nie mogą generować dla siebie dodatkowych ukrytych profitów wynikających z zajmowanego przez nich stanowiska i są zobowiązani działać zgodnie ze Statutem Spółki i wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z obowiązującym prawem. Dyrektor jest zobowiązany do należytego wykonywania swojej funkcji w dobrej wierze oraz w celu osiągnięcia założeń Spółki.

 

            2. Obowiązki ustawowe

 Obowiązki ustawowe nakładane są głównie przez przepisy ustawy Prawo Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113, jak również na mocy przepisów innych ustaw jak np. ustawy  o podatku dochodowym, ustawy o podatku VAT  itp.

 Niektóre z obowiązków nałożone przez przepisy Prawa Spółek Cypryjskich, Rozdz. 113 są następujące:

(a)  Art. 141 nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i rejestrów, sporządzania sprawozdań finansowych wykazujących po stronie aktywów i pasywów spółki, sprzedaż i nabycie oraz wszelkie inne transakcje prowadzone przez spółkę, jak również kwoty otrzymane i zapłacone, które powinny być dostępne w razie kontroli.

(b) Art. 142, nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych (lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli są wymagane) oraz ich przedstawienie w ciągu 18 miesięcy od dnia założenia Spółki, a następnie w każdym roku kalendarzowym;

(c) Art. 151 nakłada obowiązek przygotowania i złożenia do Rejestru Spółek Cypryjskich Sprawozdania Zarządu wraz z zatwierdzonymi i podpisanymi sprawozdaniami finansowymi z poprzedniego roku, które przedstawiają stan spółki z uwzględnieniem udziałów, kapitału zakładowego, składu Rady Dyrektorów itp.  w każdym roku;

(d) Art. 185, nakłada obowiązek ujawnienia płatności za straty poniesione z  urzędu w związku z przeniesieniem udziałów w Spółce;

 (e) Art. 187, nakłada obowiązek prowadzenia rejestru odzwierciedlającego udziały objęte przez Dyrektorów, udziały w Spółce zależnej, w Grupie Kapitałowej, w Spółce zależnej holdingu lub każdej obligacji wyemitowanej na rzecz Dyrektora  w każdej z powyższych spółek;

(f) Art. 191, obowiązek ujawnienia ich bezpośredniego lub pośredniego udziału w umowach ze spółką na posiedzeniu Rady Dyrektorów;

(g) Art. 192, prowadzenie rejestru Dyrektorów i Sekretarzy w siedzibie spółki.

 

         3. Obowiązek działania z należytą starannością

Obowiązek ten obejmuje pojęcie "racjonalnej staranności osoby" wprowadzony przez prawo zwyczajowe, zgodnie z którym Dyrektorzy muszą wykazywać swoje umiejętności, staranność, wiedzę i doświadczenie, których można w uzasadniony sposób oczekiwać od osób wykonujących te funkcje, mając taką samą wiedzę i doświadczenie jak Dyrektor, o którym mowa.

Jeśli Dyrektor działa w najlepszym interesie i uczciwie wobec Spółki, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody.

Jednakże poziom umiejętności, należytej staranności, wiedzy i doświadczenia nie zostały jasno określone, a zatem w praktyce  trudne jest do wyjaśnienia dokładne znaczenie tych pojęć.

Według prawa zwyczajowego, standard zaangażowania, umiejętności i staranności jest powszechnie postrzegany jako "obiektywny " tzn. jakiego działania "rozsądny człowiek" może oczekiwać od Dyrektora w szczególnych okolicznościach. Jeśli to Dyrektor ma szczególne umiejętności i poziom wiedzy wówczas jest on zobowiązany do jak najlepszego wykonywania swojej funkcji.

 

Zobowiązania

Odpowiedzialność Dyrektora może być różna w zależności od rodzaju obowiązków, które zostały przez niego naruszone i okoliczności ich naruszenia. Jeśli to naruszenie obowiązków polegało na działaniach sprzecznych z  dobrą wiarą lub z należytą starannością i zaangażowaniem, jakie mogą być w danych okolicznościach oczekiwane, będzie to stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie i Dyrektor będzie odpowiedzialny osobiście wobec Spółki.

W przypadkach, w których istnieje naruszenie obowiązku nałożonego przez ustawę, odpowiedzialność będzie mieć charakter karny, cywilny lub administracyjny.