ALERT PODATKOWY – Zmiany w Systemie Podatkowym w celu zwiększenia atrakcyjności Cypru

news

ALERT PODATKOWY – Zmiany w Systemie Podatkowym w celu zwiększenia atrakcyjności Cypru

ALERT PODATKOWY – Zmiany w Systemie Podatkowym w celu zwiększenia atrakcyjności Cypru

 W Cypryjskim Prawie Podatkowym zostały wprowadzone korzystne zmiany w zakresie Podatku Dochodowego i Specjalnej Składki na rzecz Obronności Kraju. Zmiany te obowiązują od daty ich publikacji na łamach „Official Gazette” (opublikowanej dnia 16 lipca 2015 roku i tym samym obowiązują od roku podatkowego 2015).

 Poprawki wprowadzone w Cypryjskim Systemie Podatkowym służą przede wszystkim:

  • Wspieraniu/ motywowaniu firm Cypryjskich do przyciągania nowego kapitału własnego w efektywny podatkowo sposób
  • Zapewnieniu korzyści podatkowych zamożnym klientom indywidualnym przenoszącym swoją rezydencję na Cypr

 Powyższe poprawki mogą zostać wykorzystane w celu uniknięcia zastosowania zasad CFC, w stosownych przypadkach gdzie ma to zastosowanie. Wspomniane zmiany zostały omówione poniżej:

 Podatek od osób prawnych – Odliczanie hipotetycznych odsetek:

Głównym celem tej zmiany jest wzbudzenie inicjatywy wśród firm do finansowania poprzez kapitał, w odróżnieniu od finansowania dłużnego, które odbywa się w oparciu o wysokie koszty. System odliczania hipotetycznych odsetek został przedstawiony w wyżej wspomnianych poprawkach i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku, zgodnie, z którym:

  • Pomniejszenie podstawy opodatkowania o tzw. koszt hipotetycznych odsetek będzie miało zastosowanie w odniesieniu do środków „nowego kapitału” wniesionego do spółki o rezydencji podatkowej na Cyprze i wykorzystywanego na cele inwestycyjne firmy. Nowy kapitał dotyczy zarówno kapitału zakładowego jak i kapitału pochodzącego z emisji udziałów wprowadzonych po 1 stycznia 2015 roku (nie dotyczy kapitału istniejącego bezpośrednio lub pośrednio z rezerw przed 31 grudnia 2015 roku);
  • Odsetki zostaną obliczone przy zastosowaniu stopy procentowej równej efektywnej stopie oprocentowania 10-letnich Obligacji Rządowych kraju inwestycji, plus 3%, wraz z minimalną stawką efektywnego oprocentowania 10-letnich Obligacji Rządowych Cypru, plus 3%;
  • Odsetki uznane do odliczenia nie powinny przekraczać 80% zysków firmy i w przypadku straty podatkowej, odliczenie nie może zostać zastosowane;

Na koniec należy zaznaczyć, że dochodzenie uprawnienia do odliczenia hipotetycznych odsetek nie jest obowiązkowe. Płatnicy podatkowi mogą postanowić zarówno o ubieganiu się o odliczenie całkowite lub częściowe.

Specjalna Składka na Rzecz Obronności Kraju:

Cypryjska Specjalna Składka na Rzecz Obronności Kraju została tak zmieniona, iż jednostki, które nie są rozpoznawane, jako „zamieszkałe” na Cyprze powinny być zwolnione z opłaty na rzecz obronności od dywidend, dochodu z tytułu odsetek i czynszu. Zmiana ta dotyczy całości dochodów niezależnie od ich źródła (pochodzących z Cypru i zza granicy).

W odniesieniu do Specjalnej Składki na Rzecz Obronności Kraju, Prawo Podatkowe szczegółowo określa miejsce zamieszkania zgodnie z zasadami Przepisów Krajowego Prawa Rzeczowego Dotyczącego Testamentów i Dziedziczenia. Zmiana ta stanowi zachętę dla zamożnych klientów indywidualnych do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej na Cypr.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja okaże się pomocna. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.